Oslo, Rettferdighet

Sosial boligpolitikk på Oppsal

May 8, 2009

Fin gjeng rider igjen.

Torsdag kveld var jeg og snakket med Østensjø SV om sosial boligpolitikk. Alle må bo og boligpolitikken er en av grunnpillarene i et velferdssamfunn.

Derfor er det å sørge for at alle som har inntekt og ønsker å eie, skal få muligheten til det, helt avgjørende. Samtidig må vi bygge opp et ikkekommersielt utleiemarked som har stabile priser for de som ikke ønsker eller har muligheten til å kjøpe.

Etter et 80- og 90-tall med høyrestyre, sitter vi igjen i Norge med boligmarkedet med færrest reguleringer i hele Europa og Nord-Amerika.

Venstresiden på Stortinget og Regjeringen har i løpet av de siste to årene levert mye bra sosial boligpolitikk:

 • Vi har innfridd løftet om å øke byggingen av studentboliger fra ca.350 til 1000-1200 studentboliger. I år bygger vi 1328.
 • Vi har innfridd løftet om å øke byggingen av utleieboliger fra ca 900 til å bygge 3000-4000 ikke-kommersielle utleieboliger. I år bygger vi 3000.
 • Vi har innfridd løftet om å gjøre Husbanken til en motkonjunkturbank og øker derfor lånerammen og mengden med Startlån til Husbanken.
 • Vi har utvidet bostøtten. Fra juli av vil antallet mennesker som mottar den rettighetsfestede bostøtten øke fra 100 000 mennesker til 150 000. Dette er et av de tre viktigste omfordelingsgrepene vi gjør og viktigste ensligpolitiske grepet vi gjør fordi det hjelper alle enslige med lav inntekt til å kunne skaffe seg et skikkelig sted å bo. Barnefamilier får det og bedre.
 • Vi har gjort ordningen med Husleietvistutvalg, billigere, permanent og utvidet den fra Oslo og Akershus til Trondheim og Bergen.
 • Vi har bedret finansieringen av ikke-kommersielle boliger fra 20 til 40% noe som gjør at flere kommuner får råd til å satse på utleieboliger for folk som trenger det i kommunen sin.
 • I tillegg har vi innført fastrente på 10 år i Husbanken fra 2007 og 20 års fastrente fra 2010. Dette er viktige grep for å sørge for å stabilisere boligprisene og redusere risikoen for å gå konkurs for mange folk som ikke tåler høye renter. Sentralbanksjefen er helt enig med SV. Se hva han sier til DN.

Vinner vi valget igjen vil vi:

 • Styrke Husbankens rolle videre
 • Videreføre høy utleieboligbygging
 • Innføre lov om ikke-kommersielle boliger, slik at nybygde utleieboliger forblir billige
 • Innføre mild prisregulering av private utleieboliger så ikke leieprisene stiger med så mye som 14% på et halvår
 • Innføre tidsubegrenset leie som hovedregelen for utleiere som leier ut flere boliger
 • Få mer fastrente, mer stabilie boligpriser og mer stabil boligbygging
 • Øke tilskuddene til kjøp av bolig for å hjelpe førstegangskjøpere inn på markedet
 • Sikre alle bostedsløse varig bolig

Alle disse grepene er høyresiden uenig i. De om det.

Hva er de viktigste grepene for å få til en mer sosial boligpolitikk synes dere? Synes dere det er viktig nok i dag til å trekke frem boligpolitikk som en viktig sak i valgkampen? Når de fleste eier egen bolig, bryr folk seg om resten av dem som ikke eier?

You Might Also Like

 • KP

  Ja, bolig bør være en viktig valgkampsak. Dessverre tror jeg det varierer sterkt hvor mye de som eier bryr seg om de som ikke eier. Det er for eksempel en jobb å formidle hva det betyr for de det gjelder, at 50 000 flere får bostøtte. Men folk ønsker et godt sted å bo, og de som kjøper ønsker trygghet for investeringene sine. Da er det et poeng at i et marked hvor prisene svinger raskt opp, kan de også falle fort. Jeg går heller for stabilitet i rente, boligpriser og utbygging. Det er også viktig at det er nok boliger for de som vil leie. Til sist tror jeg en må se mye mer på sammenhengen mellom boligpolitikk og helse- og sosialpolitikk, hvis en skal møte behovene til de som er mest utsatt.

 • Anders

  Du har foreslått mange gode tiltak her Heikki. Prinsippet om at alle som ønsker å eie må få muligheten til det er også viktig. Det å eie eget hjem er både ypperlig sparing og gjør noe med selvrespekten til folk.

  Så er det en ting regjeringa burde gjort. Boligpolitikk er vanskelig å gjennomføre siden økte bevilgninger ikke umiddelbart gir utslag. Det som derimot er enkelt og til og gratis er å endre husleieloven. Den nåværende loven er dårlig og favoriserer utleiere. Faktisk er det gått så langt at flertallet av boligene som tilbys for utleiere på finn.no tilbyr kontrakter som er lovstridige. Det er to ting som kan gjøres før valget.
  1. Oppheve muligheten for tidsbestemte kontrakter for alle inkludert samskipnader, folk som bare leier ut en leilighet etc…
  2. Endre loven slik at utleiere som tilbyr kontrakter under lovens minstestandard bøtelegges. Å opprette et leieombud som gir først muntlige advarseler til useriøse utleiere for deretter å bøtelegge dem ved gjentatte forseelser.
  3. Gi Skatteetaten bedre mulighet til å følge opp enkeltpersoner som leier ut bolig uten å innrapportere leieinntektene for beskatning

 • Jarle Vinje

  Myndighetene må intervenere i boligmarkedet slik at dette kommer i balanse.

  Bolig må i et land, som Norge, anses som et nødvendighetsgode.

  En rimelig bostandard må defineres ut fra det levestandardsnivå, som er rimelig i et land, som Norge.

  Alle må sikres et rimelig og godt botilbud, og hvis ikke markedet løser dette tilfredsstillende, må myndighetene sørge for at det kommer på plass tilstrekkelig med boliger.

  Husbanken kan brukes for å nå boligpolitiske mål.

  Husbanken kan tilby lån med fast lav rente i lang tid, 20, 30 og gjerne 40 års nedbetlingstid. vil kunne ha mye å si for en normalisering av prisnivået for boliger.

  Vil kunne gjøre det mulig for unge å komme seg inn på boligmarkedet.
  Alle, som ønsker det bør vel få anledning.

  Det er viktig at det skapes balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet. Udekket etterspørsel fører til unødvendig prisstigning, som fører til feilallokeriong av kjøpekraft.

  En normalisering av boligprisene vil kunne ha en positiv fordelingsvirkning og motvirke fattigdom.

 • http://www.invisiondesign.no/en/products/outdoor_lighting_norway_bergen/cattelan_italia_/ furniture Norway

  Yes, good one 🙂 more!