Innlegg

Seriegullet

December 3, 2007

Det gikk som det måtte etter en fantastisk sesong. Gullet kom hem! På toppen av det hele har vi håp om å nå Europa. Det blir en fin jul.

Følg med på Brann sine sider om nøkternhetens kår mellom de syv fjell.

You Might Also Like

 • John Helmersen, Andøy SV

  Ja, gratulerer med at Gullet kom hem. Her i Andøy kom det i alle fall ikke hem på noen måte, men vi ble gjenstand for kutt i kutt, uten at vi i kommunen verken har levd i vellevnet eller spekulert i Terra-obligasjoner. I budsjettdebatten måtte jeg der for i all ærlighet holde et innlegg som følgende:
  Andøy SVs regning til regjeringa i kommunebudsjettet 2008

  Av Andøypostens reportasje fra kommunestyrets møte mandag 10. desember, der sak om kommunens budsjett for 2008 ble behandlet, gikk det fram at SV fremmet forslag som var sterkt kritisk til regjeringas politikk når det gjelder kommuneøkonomien. Det er selvsagt ikke mulig at avisa i en slik reportasje kan gi mer utførlige gjengivelse av innleggene i debatten. Da Andøy SVs forslag vel er å anse som noe uvanlig, gjengir jeg her hovedinnholdet i min begrunnelse på vegne av Andøy SV.

  Jeg er politiker og grasrotaktivist med fundament i forhold en politisk ideologi som krever rettferdig fordeling av godene i samfunnet. En av mine erkjennelser og beveggrunner for å være engasjert i politikken, er at makta over kapital, kontrollen over fordelingsmekanismene og rikdommen i dag fortsatt er urettferdig fordelt, og vi ser at ulikhetene faktisk øker, både her i landet og på verdensbasis. Det er en kamp mellom klassene i samfunnet – og en kamp om bevisstgjøring om dette for å skape grunnlag for demokratisering av beslutningene om og kontrollen av ressursbruk og om fordelinga av verdiskapinga i samfunnet. Når man er med på å støtte en regjeringsdannelse som sier man har som ambisjon å avskaffe fattigdommen og bevare og utbygge velferden og fellesgodene i dette landet, da har man klare forventninger til en slik regjering når den er på plass.

  Så er det med stor skuffelse det kan konstateres at den skeive utviklinga,
  · i kommunen som forvalter av store deler av velferden,
  · i kommunen som forvalter og utøver av tjenestetilbudet for befolkningen,
  · i kommunen som som forvalter av mekanismer som skal gjøre mulighetene best mulig for alle til et godt og meiningsfullt liv
  – den skeive utviklinga fortsetter i samme spor som før, etter tidligere ulike regjeringers struping av kommuneøkonomien, sist av ”Bondevik II”.

  Fra å konstatere at man tidligere har hatt som bevisst strategi å strupe kommuneøkonomien og prioritere tilrettelegging for økt profitt for privat sektor – samtidig som man har pålagt kommunene økte oppgaver uten at det følger tilstrekkelig økonomi med – må man i beste fall – i beste fall – nå stille spørsmål om dagens regjering ikke tør å utfordre de politiske krefter som var utpekt til motstandere i stortingsvalgkampen?

  Regjeringa lovte i Soria Moria-erklæringa: ”Regjeringen vil gjennom en forpliktende flerårig opptrappingsplan rette opp den økonomiske ubalansen i kommunesektoren.” Så opplever vi at konsekvensene for Andøy kommune, etter at rød-grønn regjering har stått halve løpet, er mer dramatiske nedskjæringer enn noensinne siden man startet oppbygginga av den moderne velferdskommunen. Hvilken støtte skaper dette for regjeringspartiene ved neste stortingsvalg???
  Er det slik at befolkningen i de små kommunene som er ”for nedadgående”, betraktes som så lite politisk viktige at man salderer med oss i et større regnskap for urbanisering og strukturrasjonalisering.

  Politiske partier er ingen hellige kyr – de er verktøy for å virkeliggjøre de visjoner som menneskene har, – og i partiene skapes også visjonene i form av både prinsipprogrammer og valgprogrammer. Hvis verktøyet ikke duger når man skal avlegge svenneprøven, da må verktøyet forbedres, hvis det er mulig, – eller man må skaffe seg nytt verktøy!!! Jeg håper at verktøyet som grasrotbevegelsen bak den rød-grønne regjeringa smidde i stor entusiasme kan forbedres, at uskarpe redskaper kan slipes, slik at visjonen som ble holdt opp for velgerne kan virkeliggjøres!

  Andøy SV er ikke med på at 2008 og 2009 skal bli de verste budsjettårene med de største kuttene i kommunale tjeneste- og velferdstilbud, uten at vi gir tilbakemelding til regjeringa om konsekvensene. Derfor legger Andøy SV fram forslag om at vi skal framskrive etatenes budsjetter som nye rammer for de samme etater i 2008, og at hovedutvalgene får dette som oppgave å jobbe ut fra. Så får regjeringa få regninga og rapport om konsekvensene og gi klar beskjed om de vil være bøddel eller la liv leve, – å la lovet velferd og tjenestetilbud til Andøys befolkning leve eller gå heden!

  Samtidig må vi gjøre det som administrasjonen, politisk ledelse og kontrollutvalg skal følge opp til en hver tid: vurdere organiseringa av arbeidet og tjenesten i kommunen, slik at minst mulig ressurser ender opp i indretjeneste, rapportering, byråkrati, og at man gjør det som er mulig for å kanalisere ressursene ut til grensesnittet mellom kommune og befolkning, å bruke ressursene direkte i tjenesteyting.

  Underskuddet i forhold til formannskapets beregna disponible midler til drift for kommunens etater i år 2008, i alt 25,437 mill. i underskudd i forhold til formannskapets innstilling, oversendes regjeringa med henvisning til Soria Moria-erklæringas lovnader om at regjeringa gjennom en forpliktende flerårig opptrappingsplan ville rette opp den økonomiske ubalansen i kommunesektoren.

  Andøy kommunestyre vil ikke, – gjennom å tilpasse seg den ramme som følger av beregna skatt- og rammetilskudd for Andøy iht. tallene for kommunesektoren i forslaget til Statsbudsjett for 2008, – svekke velferds- og tjenestetilbudet for befolkningen i kommunen. Dette fordi man ved å fortsette utarminga i de aktuelle sektorene ytterligere vil svekke kommunens muligheter til en utvikling som stabiliserer folketallet og man vil svekke mulighetene til at vi på sikt kan oppnå en demografisk balansert befolkning i kommunen. Vi ønsker å tenke langsiktig og tar regjeringas tidligere lovnader om en forbedring i fordelingsmekanismene og fordelingspolitikken på ordet.

  Kommunesektoren har blitt underfinansiert over lang tid ved at man ikke har fått tildelt midler i forhold til et økende utgiftsbehov. Fram til 2003 økte kommunesektorens underskudd før lånetransaksjoner vesentlig. De senere årene har underskuddene blitt redusert, fram til 2006 hvor en for første gang på over et tiår kom over på plussiden. I Nasjonalbudsjettet antas det at kommuneøkonomien igjen vil befinne seg i en underskuddsposisjon i 2007, og enda mer i 2008. Veksten i frie inntekter i 2006 var i stor grad basert på økte skatteinntekter som ikke ble videreført. For 2008 innebærer foreliggende forslag for kommunesektoren at de frie inntektene reduseres med 0.7 milliarder kroner, sammenliknet med 2007. Dette innebærer at vi etter langvarig sulteforing av kommunesektoren ikke har mulighet til å bevare strukturer, velferds- og tjenestetilbud som er vitale for befolkningen – i en situasjon der privat sektors andel av verdiskapinga og den samlede ressursbruk har hatt en kraftig distansering fra offentlig sektor –.

  Dette er i hovedtrekk den protest vi ønsket å få kommunestyret med på overfor brutte lovnader fra regjeringa – og vi utfordra spesielt AP og SP til å gjøre likeså, uten at de ville være så ”uansvarlige”, viste det seg.