Barn, unge og kunnskap, Innvandring

Retten til familieliv

February 10, 2012
familiebilde firkantet (2)

Reglene for familiegjenforening er så firkantede at helt vanlige nordmenn nektes å leve helt vanlige liv i Norge med sine barn og den de er gift med. Dette må det ryddes opp i, skriver jeg i Dagbladet.

For å få familien sin til Norge, er det et krav etter utlendingsloven at personen som bor i Norge har inntekt på minst 232 400 kr. Både Aftenposten og TV2 har fortalt om flere familier som ikke får mulighet til å bo sammen i Norge, som følge av strenge regler. Vi har blant annet hørt historien til Morgan Spro som ikke får mulighet til å være sammen med sønnen sin og ektefellen sin fordi han ikke oppfyller dette inntektskravet.

Bakgrunnen for kravet er at personer som bor i Norge må kunne forsørge ektefelle og barn som kommer på familiegjenforening. I Spros tilfelle er ikke problemet at han ikke har nok inntekt, men at han har feil inntekt. Arbeidsledighetstrygd er en midlertidig ytelse og kan derfor ikke regnes med. Både i Sverige og i Danmark gir arbeidsledighetstrygd opphold.

I ny utlendingslov er det helt klart slått fast at hensynet til hva som er best for barnet skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som gjelder barn. Jeg synes ikke at regelverket tar nok hensyn til hva som er bra for barn i dag.

Et utgangspunkt er at det er barnets beste å vokse opp sammen med sine foreldre. Da kan vi ikke ha regler som gjør at foreldrenes økonomi hindrer dem fra det.

Barn trenger trygghet og stabilitet, og det får de best ved å være sammen med begge sine foreldre uavhengig av deres inntekt. Verken Sverige eller Danmark stiller underholdskrav for barn som søker familiegjenforening med sine foreldre.

Regjeringen har i Gjennomføringsplanen for utlendingsfeltet fra 2010 sagt at ”det skal foretas en gjennomgang av regelverket (…) for å sikre at dagens regelverk ikke virker urimelig begrensende for barns rett til familiegjenforening med foreldrene. Departementet vil vurdere å justere ned underholdskravet, samt vurdere om dagens ordning om dokumentasjon om inntekt er hensiktsmessig.” UDI har heldigvis kommet med innspill om at dette er urimelig. Nå er det opp til Regjeringen.

Jeg mener reglene må endres slik at alle barn som hører hjemme i Norge skal kunne få vokse opp i Norge med begge foreldrene sine. I tillegg mener jeg at vi burde lære av Canada, der alle får lov til å la den de er gift med komme til landet, men til gjengjeld har de ansvar for at ektefellen ikke blir en utgift for staten.

Vi kan ikke ha et regelverk som er firkantet. Dette må endres så fort som mulig. Her i Norge må helt vanlige folk få leve helt vanlige liv – sammen med sine kjære.

Illustrasjonsfoto copyright: ~deiby for non-commercial use.

You Might Also Like

  • Undrende

    Men har ikke SV, AP og SP fjernet det biologiske prinsippet i Norge?

    For fjernes det biologiske prinsippet betyr jo ikke biologi og familie så mye, ektefelle og barn kan vel bo hos noen andre et eller annet sted i verden da de er minst like gode som ekstefelle eller forelder i Norge.

    Eller gjelder bare fjerningen av det bilogiske prinsippet for barn som er i Norge?