Energi, Forny!, Miljø, Næring, Verden

LO må ta klimateten

December 20, 2011
lyntog firkantet

Vi er i ferd med å få en alvorlig utfordring i arbeidet for å redusere Norges ekstremt høye klimautslipp. Våre utslipp er nå på over 11 tonn i året per innbygger, noe som er 50% mer enn EU-innbyggerne og 7 ganger så mye som inderne.

Problemet er at et stort flertall av APs fylkesledere mener at vi ikke bør kutte CO2-utslipp av hensyn til arbeidsplasser i Norge. Det er å snu ting fullstendig på hodet og en misforståelse LO må ta et hovedansvar for å oppklare for AP-toppene.

Det å kutte utslipp i Norge er nemlig å ta lederskap i omstillingen av næringslivet til å bli vinnere i det lavutslippsamfunnet som vi vet vi må tilpasse oss. Underveis vil vi spare energiutgifter, utvikle ny teknologi som vi kan leve av og skape en rekke flere bærekraftige arbeidsplasser – ikke få færre. La meg ta noen eksempler:

Vi skal sattse på lyntog, tog, annen kollektivtrafikk, gang og sykkelveier i stedet for bil, og biler på strøm og hydrogen. Da trengs det anleggsarbeidere til å sørge for å gjennomføre utbyggingen som trengs og utviklingen av gode løsninger til å frakte mer gods på båt og jernbane.

Vi må erstatte bensin og diesel med biodrivstoff fra skog og matavfall. Det vil gi muligheter for Borregaard, Weyland og andre som nettopp prioduserer og videreutvikler teknologier til å lage biodrivstoff fra skogsavfall.

Vi må erstatte gass- og dieselkraftverkene som står på hver eneste platform, med strøm fra land eller fra vindmøller til havs. Dette vil gi oppdrag til kabelprodusenter i Norge, eksempelvis ABB og Nexans som vil gi flere arbeidsplasser og mulighet til å utvikle forbedret kabelteknologi, omformere og vindmøller til havs.

Vi må kutte på strømregningen gjennom å kutte strømforbruket. Det vil gi nye oppdrag til NorDan og andre byggevareprodusenter til å utvikle ernergieffektive vinduer, styringssystemer for energiforbruket, og nye byggeteknikker. I tillegg trengs det masse elektirikere, tømrere, rørleggere og andre fagarbeidere til å gjøre jobben og lære hele tiden.

Vi skal bygge ut 10% ny fornybar energi i Norge (ca. 13,5 TWh) noe som vil gi muligheter til alle deler av norsk vind- og vannkraftbransje, fra leverandørindustri, lokale teknologiutviklere til strømprodusenter.

Vi må kutte utslippene i industrien gjennom avtaler og klimafond som forplikter industrien til å omstille seg og Staten til å bidra. Slik vi har gjort det når vi støtter Finnfjord smelteverk med energieffektivisering og ved å støtte Elkems omstilling til lavutslipps-aluminium i fremtiden.

Vi må fullføre CO2-rensingen av Mongstad og Kaarstø slik at vi får prøvd ut teknologien i full skala og kuttet utslipp. Slik SaskPower renser kullkraftverk i Canada, må Norge rense gasskraftverk her. Går vi foran får vi en enestående kompetanse og kan selge lagring av CO2 i Nordsjøen til en rekke Europeiske land.

Vi må legge om skattelettene til fiskerinæringen og landbruksnæringen slik at det blir mer lønnsomt å spare drivstoff også for dem, uten å øke de samlede skattene for næringene. De er i dag fritatt for alle CO2-avgifter. Slik omlegging kan åpne for mer effektiv struktur på fiskeflåten med mer kystfiske, fersk fisk og gi arbeidsplasser til utvikling av mer effektive motorer.

Vi må kvitte oss med organisk avfall og kloakk og utvikle biogassanlegg som kan drive store deler av bussparken eller fjernvarmen på biogass (metan). Det sparer klima, gir energi og skaper nye arbeidsplasser i Norske bedrifter som Cambi, som vant Innovasjon Norges internasjonaliseringspris ved blant annet å gjøre kloakken fra president Obamas Hvite hus om til fornybar energi.

Listen er lang over nye arbedsplasser som kan skapes hvis vi velger å gjennomføre klimakutt hjemme. Velger vi å gjøre det i utlandet vil utlendingene sitte med teknologien og investeringene, mens vi om en ti års tid, vil sitte igjen med et akterutseilt næringsliv som ikke har omstilt seg til fremtiden.

Dette er ikke bare noe jeg og SV mener, nei dette er hovedstrategien til EU, frontet av klimakommisjonær Connie Hedegaard. At EU mener alvor kan du lese i deres egne strategidokumenter for hvordan det å omstille seg til et mer klimavennlig samfunn vil gi massivt med investeringer og arbeidsplasser. Som et eksempel er antallet mennesker som jobbet i vindmølleindustrien ett år tilbake om lag en halv million men det er forventet å øke til en million i løpet av 2012.

Suksessen til norsk næringsliv har vært at fagbevegelse, stat og eiernes organisasjoner har stått sammen om å hele tiden å drive frem fremtidsrettet omstilling. Det har vi klart å gjøre gjennom å kombinere strenge miljøkrav og støtte til utvikling og trygghet for arbeidsfolk.

Er det en ting vi vet er fremtidsrettet, så er det å satse på å stoppe de farlige klimaendringene.

Det er dette budskapet LO  må gå ut med til Arbeiderpartiets tillitsvalgte  land og strand rundt. Hvis ikke fagbevegelsen og eierorganisasjonene NHO og HSH ser mulighetene som ligger i å tidlig omstille seg til det klimavennlige samfunnet for verdiskapning og arbeidsplasser, vil vi ikke komme i mål.

Det er tid for å vise lederskap – om ti år kan det være for seint.

You Might Also Like

 • Haakon

  Jeg syns du skyver vekk ansvaret, jeg.
  Dere er i regjering og LO kan ikke fatte vedtak og fatte lover og styre utviklingen. Det kan dere.
  Dere må ta styringen. LO kan være med å hjelpe, men de skal ikke lede utviklingen.
  LO er ikke demokratisk valgt av folket og de skal ikke styre noe som helst.

  Og – 10% mer miljøvennlig energi?
  Det er lett! Jeg skjønner ikke hvorfor dere ikke alt har gjort det.
  Å bytte ut gamle turbiner i vannkraftverk med nye vil gi 30% mer kraft.
  Det er bare å la Statkraft beholde mer av overskuddet sitt og fortelle dem at de skal sette i gang det prosjektet så er det gjort.
  Da vil dere få produsert mer ren kraft.
  Om dere i tillegg skal få den kraften brukt så må man oppgradere strømnettet.
  Det vil føre til mindre svinn i nettet og igjen øke output med ytterligere 30%.

  Her kan dere overoppfylle ønskene deres. Men – dere må betale for det.

  • http://www.sv.no/oslo/personer/heikki.html Heikki

   Haakon. Jeg er enig at det er vi i regjeringspartiene som har ansvar. Min erfaring er likevel at vi får ikke gjennomført store viktige samfunnsendinger hvis ikke vi har med oss breie lag av folket og at våre regjeringspartnere AP og SP får med seg det. Det er derfor jeg vil ha LO på lag. De har stor troverdighet i saker som handler om arbeidsplasser. Hvis de derfor er av den oppfatningen at det er til skade for norsk arbeidsliv å satse på klima, har vi store problemer. Jeg mener, forøvrig i likhet med EU-kommisjonen, at det å omstille norsk næringsliv tidlig, heller enn sent, vil være en stor mulighet for å både trygge arbeidsplasser og skape nye.

 • Spethmann

  Hei Holmås!
  Det hva vi opplever med AP-fylkeslederne er en gjennomgående holdning hos mange ap’erne.Lignende har jeg opplevd da lavlønnsektoren ble innført av Gerhard Schröder-regjeringen i Tyskland.Først kampanjen for lavlønnete arbeidsplasser, og så vraking av arbeidstakernes rettigheter. Vraking av tanken av lavutslippssamfunn vil skje etter samme mønstre. Din kritikk har derfor truffet riktige adressaten.Men deres oppgave står med å skaffe troverdighet,og da er kullgruven på Svalbard ikke det hva kan forventes av lavutslippsamfunnets fotprint.SV i regjeringen må bli mer,mye mer energisk for miljøets og dermed menneskets beste.

 • http://www.sv.no/oslo/personer/heikki.html Heikki

  SV er for å avvikle kulldriften på Svalbard og den tiden nærmer seg, rett og slett fordi Svalbard knapt har drivverdige kullressurser igjen. Vi er på Svalbard for å hevde vår suverenitet og den tistedeværelsen har vært bygget på kullgruvedriften. Nå får vi større gehør for at stadig større del av folkene som er der opp skal drive med andre næringer som turisme og forskning. Forøvrig mener jeg at kullkraftverket burde renses for CO2. det ville være et godt prosjekt som både lokalstyret og forskningsmiljøene på Svalbard støtter.