Oslo, Rettferdighet

Husleieregulering i Oslo

June 15, 2009

De 3000 beboerne i de husleieregulerte boligene i Oslo og Trondheim skal få avklart hvilken støtte de skal få før 1. juli.

I 1999 vedtok alle partiene på Stortinget mot SVs stemmer å oppheve husleieregulering av leieboligpriser og gjorde Norge til landet med mest markedsliberalisme på boligmarkedet. Dette på tross av at det å bo er en menneskerett og ikke noe som burde overlates helt og holdendt til markedet.

1999-reguleringen som ble opphevet var todelt. En generell del som gjaldt alle boliger og som sikret at folk ikke kunne utnyttes av hushaier med urimelig mye høyere priser enn andre og en del som gjaldt boliger som var bygget før krigen som var regulert til mye laver priser. Leieprisene i førkrigsboligene skulle justeres opp til gjennomsnittlig markedspris, såkalt gjengs leie, i løpet av en tiårsperiode. Datoen for innføring av markedspris er 1. januar 2010 og det betyr at folk får brev med leieøkningen før 1. jui i år. For en del er husleieøkningen formidabel, på mange tusen kroner.

Beboerne har organisert seg og bedt om at husleiereguleringen ikke oppheves, og at det i hvert fall må komme ordninger på plass for å sikre at beboerne skal kunne bli boende. Her er aksjonsgruppeleder Anne Hellsets rapport om beboerne i de husleieregulerte boligene. 

Et offentlig utvalg har sett på hvem som burde få hjelp og hvordan slik hjelp skulle kunne gis. Her er utvalgsinnstillingen og hva Leieboerforeningen mener om saken.

Jeg mener flere burde få hjelp og støtte. Det er tross alt slik at folk i sin tid valgte å leie i stedet for å eie, nettopp fordi de hadde billige husleiekontrakter. Her er artikkel om tips til husleiekontrakter.

Noen har ment at husleiereguleringen hindret vedlikehold av gårdene. Det er bare tull. Loven inneholdt klare regler for at husleien kunne justeres for å betale vedlikehold ved behov.

Det å oppheve husleieregulering av bestemte leiegårder var en gavepakke til huseierne og en kalddusj for beboerne og innebar i realiteten en overføring av enorme verdier fra leieboerne til huseierne. Leieboernes husleieregulerte leiekkontrakter som var tidsubestemte ble plutselig mindre verdt og gårdene som plutselig kunne få ta inn mye høyere husleie og dermed generere større inntekter for eierne steg drastisk i verdi.

Magnhild Meltveit Kleppa var Sosialminister i den regjeringen som opphevet reguleringen den gangen, Bondeviks første . Hun var skeptisk til opphevingen og sitter i dag som Kommunalminister 10 år etter og må bruke Statens penger for å finansiere at eiendomsbesittere i Oslo skal kunne få tjene mer penger på sine gamle bygårder. Heldigvis har hun et sterkt sosialt engasjement. Spør du meg er det et ekstremt godt eksempel på vellykket lobbbykampanje av Petter Batta på vegne av landets rikeste. Ta fra folk flest og gi til de rikeste – Høyresidens fordelingspolitikk.

I Revidert nasjonalbudsjett har vi gitt klar beskjed til Regjeringen om at en ordning må komme på plass før 1. juli slik at folk har anledning til å vite om de har råd til å bli boende eller ei og at folk skal kunne å informasjon, hjelp og støtte.

Her er det vi sa.

Fleirtalet viser til at husleigereguleringa av førkrigsbustader, oppheva i vedtak i Odelstinget i 1999, blir avvikla 1. januar 2010. Dette inneber at ca. 3 000 bebuarar i desse bustadene får melding om vesentleg auke i leiga innan 1. juli i år. For å skape føreseielege vilkår for bebuarane meiner fleirtalet at det er avgjerande at den varsla løysinga mellom Regjeringa og Oslo kommune kjem på plass innan det nemnde tidspunktet, og ber Regjeringa medverke til dette.

SV mener det er behov for ny husleieregulering for å sikre mer stabile boligpriser og at de husleien ikke skal kunne stige med 14 % fra ett år til et annet, slik den gjorde i Oslo i fjor. Jeg tipper det burde være mulig å ta ungangspunkt i den gamle husleieloven og innføre den nesten helt uten videre, med Husleietvistutvalget som håndhevere. Det er det ikke flertall for i dag, men med et sterkere SV bør det bli en del av ny Rødgrønn fellesskapspolitikk fra høsten av.

En ting til slutt. DN har i dag to oppslag om boligprisutviklingen – Den ene sier at boligprisene går opp og den andre advarer mot ny boligboble. Mer stabile leieboligpriser og flere ikke-kommersielle utleieboliger vil og bidra til mer stabile boligpriser. I tillegg til mer fastrente, slik at folk forholder seg ikke til alt for lave renter som blåser opp boligbobler, men til en rente som stort sett bare svinger mellom 5 og 7 prosent.

Hva synes dere om husleieregulering?

You Might Also Like

 • Pingback: heikki.no » Blog Archive » Mange - men ikke alle - får hjelp når husleiereguleringen forsvinner()

 • Øyvind

  Veldig bra informasjon. Sverige startet ødeleggingen av kommunale leiligheter for snart mer enn et tiår siden.

  Hvorfor skal den delen av befolkningen med dårligst råd, bruke 30-50% av innetektene sine på å bo og ha tak over hodet?

  Hvorfor skal noen måtte arbeide for utleiere i tillegg til sin arbeidsgiver? Dette var noe man forsøkte å motvirke allerede på 50-tallet med sosiale ordninger og kommunale leiligheter.

  Den prosessen synes å ha stoppet helt opp når flertallet av den generasjonen var i hus. Dette er en villet prosess fra både høyresiden og det flertallet som fortsatt sitter på og eier gamle leiligheter.

  Den kan bare motvirkes hvis vi viser at det finnes mange nok mennesker som ikke er villige til å godta at noen få skal være regelrette leilendinger resten av livet for å kunne betale tak over hodet, eller være innetrykte på 30 kvadratmeter resten av livet.

  Meningen med det sosialdemokratiske samfunnet var at vi alle skulle få det bedre og få utbytte av arbeidet vårt.

  istedet sitter mange mennesker og bor like trangt og kummerlig idag som for 50 år siden.

 • Pingback: heikki.no » Blog Archive » Bekymret for fjerning av husleieregulering()