Oslo

Hilsen til Oslo SV

November 26, 2012
heikki

Spre gjerne denne videosnutten videre på e-post, Twitter og Facebook.

 

Kjære Oslo SVer!

Om mindre enn et år er det stortingsvalg igjen.

Høyre og Frp leder på meningsmålingene. De vil ha et Norge med private skoler som de med mest penger kan sende ungene sine på. De vil ha privatiserte helsetilbud som skal prioritere de mest lønnsomme pasientene i stedet for de med størst behov. De velger lavere skatter for kjernevelgere med de høyeste inntektene og de største formuene og etterlater mindre penger til fellesskapet; til skole, kultur, omsorg og kollektivtilbud.

Mot dette står alle vi SVere og insisterer på at det beste for Norge og verden er rettferdige samfunn med små forskjeller der vi stiller opp for hverandre og utvikler samfunnet videre i fellesskap. Samfunn der folks behov skal settes over hva det går an å tjene mest penger på, er best!

Som utviklingsminister ser jeg dette tydelig. De samme kampene vi har kjempet i Norge, for et anstendig arbeidsliv, for gratis fellesskole og helsevesen og for likestilling, kjempes og i resten av verden. Når 15 år gamle jenter i Somalia vil ha tilgang til prevensjon og utdanning i stedet for å få barn tidlig og når arbeidere i Bangladesh og Kambodsja kjemper for anstendig lønns- og arbeidsvilkår, kan vi kjenne oss igjen.

Opp mot dette skal dere velge hvem som best kan være tillitsvalgte for oss i Oslo SV. Jeg har 12 års erfaring fra Stortings og Regjeringsarbeid for Oslo SV og er glad og stolt fordi nominasjonskomiteens klare flertall vil ha meg som førstekandidat. Jeg er klar for å jobbe 4 nye år, morgen, middag og kveld!

Politikken jeg skal jobbe for som stortingsrepresentant bestemmer ikke jeg alene. Den avgjøres av SVere i felleskap i arbeidsprogrammet og på årsmøtene våre.

Likevel er det noen saker jeg brenner mest for og som har gjort at jeg for 20 år siden ble SVer.

 

Ikke et Oslo for de få – Et Oslo for alle

Hjemmefra lærte jeg at jeg  alltid skulle ta de svakes parti. Jeg har alltid vært for rettferdig fordeling av makt og penger, og jeg vil fortsette å jobbe for at forskjellene skal bli mindre, slik vi har fått til etter årene i Regjering. Ingen steder i Norge er forskjellene større enn i Oslo.

Høyresiden vil ha privatisering av sykehjem og renovasjon, noe som gir mindre stabilitet for eldre og dårligere lønns og arbeidsvilkår for de ansatte. Høyresiden gir skattelette til velstående på vestkanten og struper velferdstilbudet over hele byen. Høyre og Frp innfører byråkrati og markedsstyring i skolen og Frp vil gi fritt spillerom for privatskolekjeder som kan ta ut overskudd som profitt. Vi har lenge snakket om den delte byen som en konsekvens av Høyre og FrPs politikk. Nå må vi reise en positiv visjon for at Oslo ikke skal fortsette å være en by for de få. Vi vil ha et Oslo for alle!

Skal Oslo bli en by for alle – må alle ha et hjem. Høyres passive markedspolitikk skaper boligmangel og gjør at unge sliter med å skaffe seg et sted å bo. Jeg vil fortsette å jobbe for en aktiv sosialistisk boligpolitikk der det offentlige aktivt kjøper og tilrettelegger tomter for utbygging, der kommune, studentsamskipnad og boligbyggelag samarbeider om å tilby flere ikke-kommersielle boliger, og der vi får på plass bedre prisregulering av leiemarkedet.

I dag tilbys midlertidig bolig til folk som har vært på behandling, i fengsel eller på rusinstitusjon. Jeg vil jobbe for at alle som kommer fra institusjon skal sikres varig bolig slik at ingen skal bo i midlertidig bolig i mer enn tre måneder. Høyre og FrP har sviktet de som sliter på boligmarkedet i Oslo. Mens Oslo har gått fra å ha 500 000 til 600 000  innbyggere, har det blitt færre kommunale utleieboliger.

 

Et grønt Oslo i en grønn verden

Skal vi stoppe de farlige klimaendringene som ødelegger natur og menneskenes liv, kan vi ikke vente på gode nok internasjonale avtaler, men vi må begynne med oss selv . Alle land som slipper ut mer enn Jorden kan tåle, må kutte sine utslipp. Også dette handler om internasjonal solidaritet. Bønder i Malawi må tilpasse seg klimaendringer som de selv knapt har bidratt til å skape. De fortjener vår støtte med å tilpasse seg, men også gjennom at rike land som Norge kutter våre egne utslipp betydelig i årene som kommer.

Skal vi få til dette, må vi stagge oljeutvinningen i Nordsjøen, kutte utslippene ved å få elektrisitet fra land til oljeplattformene og få ned utslippene fra bilkjøring ved å satse på elbiler, kollektivtrafikk og sykkelstier. Ingen steder er folk mer for akkurat dette enn i Oslo. Ingen steder ligger det bedre til rette for å lykkes med å kutte utslipp enn i Oslo. Derfor vil jeg kjempe knallhardt for miljøvennlige biler, bane, buss og sykkelveier i stedet for Høyre og Frps motorveier.

 

Kraften i det internasjonale Oslo

Jeg mener at internasjonal solidaritet betyr at vi skal ha en mer solidarisk innvandringspolitikk enn det vi har i dag. Da tenker jeg ikke bare på barn og voksne på flukt, men også på hvordan vil legger til rette for den delen av den norske befolkningen som har innvandrerbakgrunn. Barn må kunne få besøk av sine besteforeldre, folk må lettere kunne få dobbelt statsborgerskap, og vi må legge til rette for at den fjerdedelen av Oslo som har innvandrerbakgrunn får muligheten til å vokse opp som tospråklige. Høyresiden insisterer på at ungdom skal lære et annet fremmedspråk, men neglisjerer det potensialet som ligger i at hver fjerde ungdom kan kunne lære farsi, arabisk eller punjabi flytende, til beste for seg selv og norsk nærings muligheter.

Det samme gjelder arbeidet for en mer rettferdig verden. Somalisk-nordmenn ivrer etter å bidra til å gjenoppbygge Somalia etter borgerkrigen. Iranske nordmenn ønsker å bidra til fred og demokratisk utvikling i Iran. Dette engasjementet vil jeg at Norge skal støtte opp om i årene som kommer.

 

Rettferdig fordeling, likestilling og grønn strøm

SV er tuftet på arbeid for fred og internasjonal solidaritet. Derfor er det en glede å være utviklingsminister for SV. Jeg har arbeidet for å gjøre utviklingspolitikken forståelig og for å bidra til mer debatt om utviklingspolitikken. Jeg har møtt engasjerte mennesker rundt om i Norge på debatter og arrangementer om utviklingspolitikk. Erfaringen er at det vi jobber for i utviklingspolitikken, er gjenkjennelig og nært også for oss i Norge.

På samme måte som rettferdig fordeling har vært avgjørende for å utvikle Norge til ett av verdens beste land å bo i, skal vi stå på i kampen for rettferdig fordeling internasjonalt. Derfor støtter vi programmer for gode skattesystemer i fattige land slik at de kan sikre egne inntekter, vi styrker vår støtte til fagbevegelse, og vi står i fremste rekke i kampen mot skatteparadiser.

På samme måte som vi har kjempet for likestilling og rett til selvbestemt abort i Norge, støtter vi kvinners rett til å bestemme over egen kropp, til tilgang til trygge aborter og mot kjønnslemlestelse og annen vold mot kvinner også i andre land.

På samme måte som ren fornybar kraft har utviklet Norge, skal vi bidra til at folk får strøm og fornybar kraftproduksjon uten å gå veien om fossil energi.

 

Tillitsvalgt for dere

Kristin Halvorsen sier om meg i sin siste bok at jeg lærer meg saker grundig og forhandler til lenge etter at andre har gitt opp. Jeg tenker at disse egenskapene trengs når vi skal slåss for asylbarn, for å stoppe klimagassutslipp og for å sørge for at ingen unger vokser opp i fattigdom.

Vil dere ha meg, er jeg deres – i fire nye år.

 

Hilsen Heikki, på vei til Malawi.

 

 

You Might Also Like