Browsing Category

Innlegg

Innlegg, Innvandring, Verden

Er det god feminisme å avskaffe dagens au pair-ordning?

March 18, 2017
HANDBOK-AUPAIR-1

Når vi SVere hører om polske mannlige arbeidere utnyttes på luselønn i byggeprosjekter med dårlig sikkerhet, så er ryggmargsrefleksen vår å jobbe for sterkere rettigheter og allmenngjøring av tariffavtaler.

Når vi hører om filipinske mannlige sjøfolk som jobber på norsk sokkel med laveste IMO-lønn og med uavklarte rettigheter, er ryggmargsrefleksen å fremme forsalg om lovverksendringer som sikrer arbeidsmiljørettigheter på linje med andre offshorearbeidere.

Hvorfor er ikke ryggmargsrefleksen den samme når vi hører om filipinske au pairer som tvinges til overarbeid og trakaseres av familiene de bor hos? Tvert imot fremmes da forslaget om å skrote au pair-ordningen og hindre dem adgang til Norge i stedet? Er det god feministisk praksis å behandle kvinner og menn så ulikt?

Jeg mener nei. Ikke fordi jeg er for at de med best råd, skal ha billigst mulig hushjelp og heller ikke fordi jeg mener det er logisk at den eneste arbeidsinnvandringen vi tillater fra land utenfor EØS, er de med høyest utdannelse og hushjelper.

Men min grunnholdning er at jeg alltid vil ta de svakestes parti og alliere meg med dem, og at jeg ikke vil behandle kvinner og menn ulikt.

Hva vil au pairene? De vil ha jobb, skikkelige arbeidsvilkår, norskopplæring og skikkelig inntekt. Fordi det å komme til Norge å jobbe er et bedre alternativ enn å jobbe i Saudi Arabia eller London og det gir en inntekt de ikke kan få i Filipinene.

I tillegg bør vi vurdere hva som skjer hvis au pair-ordningen avskaffes. Etterspørselen etter hushjelp/barnevakt er reel og det er et yrke som SV ikke har planer om å avskaffe eller forby. Sannsynligheten er derfor stor for at etterspørselen vil dekkes av bemanningsbyråer som tilbyr hushjelper/barnepassere fra Baltikum og Bulgaria, som vil kunne tilbys noenlunde samme arbeidsvilkår som dagens au pairer.

SVs krav burde derfor være:

 • Alle au pairer skal ha rett på minstebetingelser som gis i tariffavtaler for renholdere/barnehageassistenter for arbeid som utføres i hjemmet og til arbeidskontrakt for arbeidet som utføres.
 • Arbeidstilsynet, ikke UDI, skal ha myndighet til å etterse at arbeidskonrakt og arbeidsmiljølov følges
 • Familer som er tatt for overtredelse av reglene for au pairer, skal aldri kunne hente inn au pairer igjen.
 • Alle au pairer skal tilbys gratis bolig

Dette var det jeg og SV jobbet for sist gang spørsmålet var oppe til behandling rundt 2011, men dessverre ble stoppet av Arbeiderpartiet, og det er det mener vi bør gå for nå. Får vi ikke til dette, må kravet vårt være at au pairordningen avskaffes, men i den rekkefølgen.

Slik sørger vi for at vi sier det samme når både kvinner og arbeidere utsettes for uakseptable arbeidsfohold. Det blir galt av SV å gå på tvers av interessene til de som utnyttes som billig arbeidskraft og dermed støte dem fra oss og gjøre Høyres Nikolai Astrup til en bedre alliert for dem enn SV. Da blir både klasseanalysen og den feministiske praksisen feil.

Jeg oppfordrer derfor landsmøtet til å avvise forslag 90 om å avskaffe au pair-ordningen. Det må vi først gjøre om vi mislykkes med å forbedre den for de den virkelig er viktig for, nemlig au pairene.

Innlegg

Kraftkabler mot atomkraft og for flere lærere

March 18, 2017
1200px-Barsebäck–flygbild_06_september_2014

Tre gode grunner til å gå inn for kraftkabler til utlandet:

Det er mange gode grunner for å gå inn for samfunnsøkonomisk lønnsomme kraftkabler til utlandet. Her er tre av dem:

For det første gjør utenlandskabler til Skottland at rødgrønne partier i Skottland kan erstatte kullkraftverk med vindkraftverk, fordi de kan få vannkraft fra Norgske demninger når det ikke blåser.

For det andre gjør utenlandskabler til Sverige at vårt rødgrønne søsterparti i Sverige kan erstatte atomkraftverkene med vindkraft fordi de kan få vannkraft fra norske demninger når det er lite vann i de svenske elvene og vindmøllene står stille.
For det tredje gjør utenlandskabler at flertallet av kommunen som har kraftinntekter, kan få flere lærere i skolen og flere ansatte i eldreomsorgen. Når kommunene kan selge kraft til utlandet når det er lite vind og prisen er høy og kan kjøpe når det blåser mye og prisen er lav, så blir det mer penger i kommunekassene.
Noen argumenterer med at Norge ikke bør bygge kraftkabler, men heller låse inne kraft i Norge for at industrien som bruker 50% av kraften her til lands skal få så rimelig strøm som mulig. Jeg er dypt uenig. Vi skal ha gode ordninger for industrien, og det har vi. Industrien betaler ikke el-avgift, de betaler ikke for støtte til ny fornybar energi, de betaler en lavere nettleie fordi de er store og bidrar til stabilitet i nettet, i tillegg får industrien milliardstøtte til nyinvesteringer (Hydro Karmøy) og millioninvesteringer i energieffektiviserings støtte (Finnfjord smelteverk++) og på toppen av dette får industrien direkte subsidier som kompensasjon for at strømprisen på energi i Europa går opp på grunn av CO2-kvotesystemet.
Jeg er for å støtte industrien, men industrien må støttes gjennom støtte til energieffektivisering og omstilling til nullutslippsteknologi, ikke gjennom lavest mulig strømpriser. Dette har SV vært pådrivere for  og fått flertall for på Stortinget, de siste fire årene. Det er nemlig ikke god sosialistisk politikk å ta penger fra kommunebudsjettene ved å redusere kraftinntektene og gi dem til å bedre overskuddet for bedriftseiere i Hydro, Elkem og Yara gjennom lavest mulig kraftpris.
Norge har halvparten av alt vann lagret i demninger i hele Europa. Det må vi bruke på beste – for både miljøet, for å hjelpe andre land å kvitte seg med kullkraft og atomkraft og for best mulig velferd i norske kommuner.
Energi, Innlegg, Miljø, Rettferdighet

Den norske gassbløffen

December 13, 2016
StatfjordA(Jarvin1982)

Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 12. desember 2016

I snart tjue år har norsk oljeindustri hevdet at det er viktig at Norge henter ut mest mulig gass fra norsk sokkel for å erstatte kullkraft. De har aldri klart å dokumentere påstanden. Tvert imot. Oljeindustrien sammen med Jens Stoltenberg, Høyre og FrP kastet Kjell Magne Bondeviks regjering i 2000 for å bygge Kårstø gasskraftverk i Norge, som skulle eksportere kraft til Europa «for å erstatte tysk kullkraft». I år ble kraftverket nedlagt og milliarder gikk tapt. Bedre har det ikke gått med Statkrafts gasskraftverk i Tyskland, der enda flere milliarder av fellesskapets penger forsvant.

Oljeindustrien er ute av stand til å dokumentere påstanden om at gass erstatter kull.

Dette har Aftenposten og NRK gjort en eksemplarisk jobb med å avsløre de siste ukene. Da kunne vi forvente en noe mer ydmyk oljeindustri som innrømmer at de har tatt feil. Det motsatte skjer. Norsk olje og gass, oljeindustriens bransjeorganisasjon, fortsetter å insistere på at norsk gass erstatter kull, uten å kunne dokumentere det. Å fortelle en usannhet mange ganger, gjør den ikke mer sann.

Er gass bedre enn kull? Det kan det være. Et toppmoderne gasskraftverk har om lag halvparten så høye utslipp som et gammelt kullkraftverk.

Men en rekke andre sammenligninger kommer ikke like godt ut. Gasskraftverk som kjører som balansekraft for fornybar energi er for eksempel ikke i nærheten av å være like effektive.

Moderne kullkraftverk er mer energieffektive enn gamle og om de i tillegg er koplet på et fjernvarmenett slik at overskuddsvarmen kan brukes fornuftig i stedet for å slippes rett opp i luften som damp, kan de forurense like mye som et gasskraftverk per energienhet de produserer.

I tillegg kommer faren for gasslekkasjer. Metangass er en cirka 20 ganger så kraftig klimagass som CO2. Det skal med andre ord ikke mye utslipp av gass til ved lekkasjer eller ulykker før en eventuell positiv klimaeffekt er helt borte.

Alt dette vet Norsk olje og gass. De vet også at gass per dags dato ikke har erstattet kull i Europa og etter alle solemerker ikke kommer til å gjøre det i fremtiden heller. Analyseselskapet Bloomberg New Energy Finance slår i en rapport fra 2016 fast: «Rollen gass vil spille som overgangsteknologi, virker å være overdrevet i verden utenfor USA.»

Det er det fire grunner til:

 • Energiforbruket har flatet ut, De fleste energiprodusenter planlegger for økt energiforbruk, men erfaringene fra Europa er at energiforbruket har flatet ut fordi vi bruker alle former for energi mer effektivt enn tidligere og har lav økonomisk vekst.
 • CO2-kostnadene er lave og vil forbli for lave frem til 2030. Siden gass er dyrere enn kull, må CO2-prisen være så høy at de gasskraftverkene som forurenser mindre enn kullkraftverk, tjener så mye penger på å ha lavere CO2-kostnader at de likevel utkonkurrerer kullkraft. Det er den ikke. I dag er prisen på å slippe ut CO2 4,5 euro per tonn. Den må trolig opp til 50–60 euro for tonnet for at gass til jevn kraftproduksjon skal slå kull. Det er det ingen i oljeselskapene eller andre analytikere som tror kommer til å skje innen 2030.
 • Ny fornybar energi er billigere enn gass. Både vindkraft og solkraft er i store deler av Europa billigere enn både kull- og gasskraft. Europas energibehov dekkes derfor av sol og vind, ikke av gass. Dette er fantastisk og en følge av at store fornybar-subsidier i en periode har fått produksjonen av solcellepaneler opp og prisen ned. Alle anslår at prisen kommer til å fortsette å falle både på fornybar energiproduksjon og energilagring i blant annet batterier.
 • Å erstatte kull med gass krever store infrastrukturinvesteringer for lagring og transportering av gass. Kostnaden ved slike infrastrukturinvesteringer svekker konkurransekraften til gass ytterligere. I tillegg vil aktører i EU neppe ønske å foreta slike investeringer når EUs mål er å ha en fullstendig fossilfri elektrisitetsproduksjon innen 2050.

Hvis Norsk olje og gass skal ha troverdighet som bransjeorganisasjon, må de snart dokumentere påstanden om at gass har erstattet kull i den europeiske energimiksen eller forklare hvordan i all verden de mener det skal komme til å skje i fremtiden. Hvis de ikke er i stand til det, må de heller være så ærlige å innrømme at de først og fremst er opptatt av å hente ut så mye gass som mulig for å tjene mest mulig penger.

Det er en ærlig sak, men bra for menneskeheten og for å stoppe de farlige klimaendringene er det virkelig ikke.

Bare nullutslipp er godt nok. Gass er ikke i nærheten.

Innlegg

Oljekrakket er her

October 21, 2016

11. januar i år hadde jeg dette innlegget på trykk i Stavanger Aftenblad.  

Da Norge måtte omstille seg fra seilskutetiden, nektet mange å ta behovet for omstilling inn over seg. Det førte til økonomisk krise, bankkriser, konkurser og arbeidsløshet.

I år har oljeprisen vært nede i 32 dollar fatet. Ikke siden 2004 har den vært like lav.

Det er opplagt at dette kommer til å ha større konsekvenser for arbeidsløsheten enn regjeringen har forventet. Vi er rammet av norsk syke. Ikke hollandsk syke, der høy oljepengebruk brukt til utvidelse av velferdsordninger fortrengte konkurranseutsatt industri. Men norsk syke, der vi de siste 20 årene har tillatt oljenæringen å ta en stadig større andel av investeringene og brutto nasjonalprodukt i Norge, på bekostning av utvikling i øvrige næringer.

Ikke lenger lønnsomt

I 2014 sto oljenæringen for 27 prosent av norsk verdiskaping. Vi er et typisk ensidig råvareland. Oljesektoren har vært vår fremste sektor for teknologisk utvikling, men det har samtidig fortrengt investeringer og innovasjon i andre næringer og gjort oss utrolig sårbare for krakket som måtte komme.

Med en oljepris på 32 dollar er det bare, om noen, Johan Sverdrup som er lønnsom av større utbygginger. Olje— og energiministeren nekter å svare Stortinget på hvor mye penger staten taper på at Goliat-utbyggingen er fordyret og forsinket. Feltet er avhengig av oljepriser på anslagsvis 100 dollar fatet for å være lønnsom.

Fire feil fra Tord Lien

Vil oljeprisene gå opp igjen? Olje- og energiminister Tord Lien tror det. Jeg tror han tar feil. Det er det fire grunner til:

 • Klimaavtalen i Paris, der alle land erkjenner at klimapolitikken må skjerpes, er det sterkeste politiske signalet verden har sendt til fossil- og fornybarindustrien til nå. Så og si alle land i verden har gitt seg selv beskjed om å reise hjem og skjerpe klimapolitikken.
 • Vindkraft og solkraft har opplevd drastisk prisfall. Kostnadene for solkraft har falt med 75prosent de siste 6 år i USA ved at teknologien er tatt i bruk i stor skala. Dyr olje og gass er ikke konkurransedyktig.
 • Unntaket er innenfor transport der el-biler fortsatt er dyrere enn fossilbiler. Slik kommer det ikke til å fortsette. Batterimarkedet har opplevd 50 prosent prisfall siste år og forventninger om opptil 30 prosent i årene som kommer. Transportsektoren går en fremtid i møte uten oljeavhengighet.
 • Når USA har slått seg opp som produsent av billig olje og kiver med Saudi-Arabia og Russland om å være verdens største oljeprodusent, er resultatet lave oljepriser. Med det historiske vedtaket i kongressen før nyttår om å tillate oljeeksport, kommer den amerikanske oljen på det internasjonale markedet for første gang på 40 år.

Forstår ikke alvoret

Den gangen Jens Stoltenberg var næringsminister ga han uttrykk for følgende: Norge må pumpe opp oljen mens den ennå er noe verdt. Den strategien har Norge forfulgt de siste to tiårene. Det er mulig Saudi-Arabia nå gjør det samme. Samtidig er jeg overbevist om at oljen fra USA vil fortsette å være billigolje. Bare 3–5 prosent av oljen i skiferlagene hentes ut.

I Norge har vi klart å øke utvinningsgraden kraftig. Jeg har ingen tro på at teknologiutviklingen i USA kommer til å være dårligere.

Alt dette tilsier at nedturen kommer til å fortsette. Vi så det gjennom hele fjoråret. Det mest dramatiske utslaget kom før nyttår, da samtlige i Statoil fikk tilbud om å søke sluttpakke. Oppsigelser og arbeidsløshet er tragisk for alle som rammes. Det er enda mer tragisk at regjeringen snakker ned alvoret i krisen og omtaler nedturen som en krise bare i noen deler av landet. Regjeringen forstår ikke alvoret for hele Norge. Det er sterkt urovekkende.

Norge mot strømmen

Som nasjon bør alt vi gjør være å rettet inn mot å gjennomføre det grønne skiftet i Norge.

Vi må gjøre det dyrere å forurense og drive frem teknologiutviklingen ved å ta den i bruk, slik Tyskland har skjenket menneskeheten en gave ved å drive frem billigere solkraft.

I årets statsbudsjett burde regjeringen ha satset på, industriomstilling, utfasing av fossil energi, fornybarforskning, satsing på karbonfangst- og lagring, kollektiv og sykkel og havvindmøller. Regjeringen gjør det motsatte, med skattekutt og nye forskningspenger til olje­næringen, økt el-avgift og kutt i Statkrafts 90 milliarder-investering i offshore vind.

Steinalder-parallellen

«Steinalderen tok ikke slutt på grunn av mangel på stein», sa Ahmed Zaki Yamani, den gamle oljeministeren i Saudi-Arabia. Seilskutetiden i Norge tok heller ikke slutt på grunn av mangel på vind. Olje­alderen kommer heller ikke til å slutte av mangel på olje.

Jeg tror det er over – jeg tror det er over for ny dyr norsk olje og gass.

Problemet er at vi har en regjering som fornekter krisen og unnlater å lede oss ut av den.

Energi, Innlegg, Miljø, Næring, Verden

På tide med oljekutt

December 21, 2015

Jeg hadde dette innlegget på trykk i Klassekampen 19. desember 2015.

Bjørgulv Braanen argumenterer i sin leder i Klassekampen 17. desember mot å kutte i den norske oljeproduksjonen. Det er et argument for klimaendringer.

I følge FNs klimapanel inneholder de påviste reservene av fossil energi i verden fem til ni ganger så mye CO2 som det vi kan tillate å slippe ut om vi skal hindre mer enn to grader oppvarming. Nå har verdens ledere skjerpet ambisjonene. Vi skal hindre mer enn 1,5 graders oppvarming.

Spørsmålet er hvilke fossile ressurser som skal bli liggende for å nå klimamålene. I hvert fall ikke de norske, mener Braanen.

Argumentet er at det er forbruket, ikke produksjonen, av fossil energi som må kuttes.

Men om vi lar oljepumpene gå helt til verden ikke føler behov for fossil energi, så hindrer vi ikke de menneskeskapte klimaendringene. Braanen mener at om Norge kutter i sin fossile energiproduksjon, så vil andre land bare øke sin. Forskningsrapporter fra blant annet SSB betviler dette.  Og til syvende og sist er klimakampen også et spørsmål om fordeling.

Den rike delen av verden har bidratt med omtrent to tredeler av klimagassene som er sluppet ut i atmosfæren siden den industrielle revolusjonen. Tidligere tiders energibruk har dannet grunnlaget for veksten i rike land. Hvem skal få lov til å slippe ut CO2 i framtiden? Hvem skal få tjene enda mer penger på fossil energi? Er det rike land som Norge? Få fattige land vil mene det. Da blir det mindre igjen av karbonbudsjettet til dem. Og bryter vi karbonbudsjettet, så bryter vi klimamålene vi har satt oss.

Derfor må Norge så raskt som mulig styre mot null utslipp. Fortsatt leting etter olje og gass, betyr det motsatte. Det er riktig som Braanen sier at verden også i framtiden vil føle behov for olje og gass. Slik vil det være helt til vi bestemmer oss for et virkelig grønt skift. Teknologikompetansen vi har bygd opp i oljealderen må nå ta oss inn i nullutslippssamfunnet.

Beskjeden fra Paris er at alle land må gå hjem og gjøre det de kan for å kutte sine bidrag til klimautslipp. Norges største bidrag er oljeproduksjonen vår.

Foto: Jarle Vines (1982)

Innlegg, Rettferdighet, Verden

Heia Tunisia!

December 15, 2015
IMG_8620

Torsdag 10. desember fikk Dialogkvartetten fra Tunisia Nobels fredspris etter å ha blitt nominert av meg og Åsmund Aukrust, godt hjulpet av Ingrid Aune og Idunn Myklebust med å skrive anbefalingen.

Her er kronikken jeg og Åsmund skrev og fikk på trykk, her er oppslaget om å heie på Tunisia og her er appellen jeg holdt på fakkeltoget den 10. desember foran nordmenn og tunisisk-europeere. Fantastisk moro!

Heia Tunisia!

Hallo venner av fred og demokrati

Hallo venner av at folk skal få styre sin egen fremtid

Hallo venner av Tunisia

 

Aldri har jeg vært så ydmyk som da jeg fikk beskjeden om at Dialogkvartetten hadde vunnet fredsprisen

Aldri har jeg vært så stolt som da de mottok prisen i dag.

Aldri har jeg følt at en fredspris – har så mange bak seg som fortjener å få prisen.

 

Det vakreste ved Norge springer ut at den samme kjernen som det vakreste ved Tunisia.

 

Når folk spør meg om hva som er det vakreste med Norge – Ikke Bryggen i Bergen eller midnattsolen sett fra Lofotveggens nordside, det er ikke Hardangerfjorden eller utsikten fra Holmenkollen.

Det er at vi er et land som ennå har relativt små forskjeller.

Jeg vil lese et dikt av min far Stig Holmås om hvorfor:

Det heter:

Dikt til mine barn

Jeg etterlater mine barn dette diktet

For at de skal lære å elske vindene, havet,

Den søte lukten av stor kjærlighet, –

og fagforeningene.

Uten dem hadde vi ingenting.

 

Den sultne ser ikke det vakre.

Den trette orker ikke elske.

 

Jeg etterlater mine barn dette diktet

For at de skal lære å elske vindene, havet,

Den søte lukten av stor kjærlighet, –

og fagforeningene.

Uten dem hadde vi ingenting.

Det vakreste med Norge springer ut av at fagforeninger har kjempet for at arbeidsfolk skal ha sin rimelige andel av verdiene som skapes og at arbeidsgiverne har samarbeidet om det mot å få fred.

Sammen med det blomstrende organisasjonslivet som samler oss som folk og lar oss sette inn kreftene der vi selv føler vi kan bidra.

Det vakreste med Tunisia springer ut av det samme. I Jasminrevolusjonen. Samarbeidet mellom folk og folket sine organisasjoner. Fagbevegelse og arbeidsgivere, menneskerettighetsaktivister og advokater – som med folkelig støtte loste Tunisias politikere gjennom det vanskelige farvannet det er å få forankre en grunnlov i det folkelige dyp uten å havarere i forsøket.

Men de lyktes, som våre organisasjoner har lyktes i Norge

Samtidig har jeg en uro for fremtiden:

Når bombene faller er det vanskelig å huske de steder der det kan øynes håp.

I skyggen av kamerastativene som tar bilder av en verden som brenner er det vanskelig å få øye på folkene som kjemper hver eneste dag for å beholde og forbedre demokratiet der de bor.

For:

Hvis du skal bekjempe IS og brutale diktatorer i Midøsten skal du støtte Tunisia

Heller enn å bombe IS i Syria – burde verden bruke kreftene på å støtte jobbskaping og reformer for å fordype det Tunisiske demokrati.

Heller enn å bombe IS burde pengene brukes til å hjelpe Tunisia forebygge terrorangrep.

Heller enn å bombe – burde pengene investeres i fremtiden til det Tunisiske folk.

Hvis du skal bekjempe diktaturene i Midøsten – skal vi støtte det Tunisiske folket i å skape det fremste arabiske demokratiet. Ingenting er mer torn i øyet på kongene i Saudiarabia og Juntaen i Egypt enn et selvsikkert og stolt arabisk demokrati i Tunisia bare noen timer unna.

 

For ingenting er farligere for diktatorer enn kneblet og kuet befolkning  – med håp!

Innlegg

Selge

June 14, 2015

Min far, Stig Holmås, har skrevet et dikt som sto på trykk i Klassekampen 13. juni.

Jeg leser det opp 15. juni, på jernbanearbeidernes kraftmarkering mot konkurranseutsettingen av alle som jobber med jernbanen og mot parteringen av NSB.

SELGE

Dikt av Stig Holmås

 

Selge,

selge,

selge.

Selg togene.

Selg dem når de bukter seg over vidden

som lysende åmer i natten.

Selg rallarenes slit.

Selg svetten når de minte seg frem gjennom gneis og granitt.

Selg skytebasenes rop.

Selg røyken fra jernbaneanleggenes smier.

Selg eimen av glødende jern i essen.

Selg sangen fra skinnegangen.

Selge,

selge,

selge.

Selg fjellet.

Selg heiloens klaging over torvmyrer og heier.

Selg fossekallens lek i bekkebruset.

Selg fjellvåkens jamrende skrik langs jøkelens vegg.

Selg duftene fra røsslyng og geitrams.

Selge,

selge,

selge.

Selg skogene.

Selg lyset i bjerkestammene.

Selg viljen i de krokete furuene.

Selg mykheten i det brune barnålsteppet mellom gamle graner.

Selg det hvite i hvitveisen og det gule i smørblomsten.

Selg fuglesangen en vårmorgen når tåken letter.

Selg lavskrikens lydløshet når den seiler mellom stammene.

Selg vandrefalkens svimlende stup fra store høyder.

Selg rugdetrekket

og hubroens rop i natten.

Hoo-å.

Hoo-å.

Selg løvtrærnes brennende høstfarger.

Selg gaupesporene i snøen.

Selge,

selge,

selge.

Selg havet.

Selg sildestimenes sølvblink.

Selg skreiens vandringer mot gyteplassen.

Selg svartbakens hese skrik

og ternenes lette, fjærende flukt.

Selg sønnavinden.

Selg brenningenes brusende torden

og synet av skummende sjøsprøyt over blankskurte skjær.

Selg solnedgangene.

Selg stjernehimmelen.

Selg nordlyset i vinternatten.

Selg de fjerne fyrtårnenes lysstråler som sveiper gjennom mørket.

Selge,

selge,

selge.

Selg de gamles ro.

Selg bestefars pust i lenestolen.

Selg bestemors haltende gange.

Selg oldemors stillhet.

Selg hviledagen.

Selg freden som senker seg

når arbeidsuken er over.

Selg den på søndag.

Selge,

selge,

selge.

Selg sjelen vår.

Selg hele dritten.

 

Innlegg

Viktig å forstå – flere må sykle og gå

April 27, 2015

Dersom et skattefradrag kan få mange flere mennesker til å gå eller sykle til jobb, kunne det ført til en viktig forbedring av luften i Norges mange byer, bedre plass på bussene, færre biler i gatene og et sprekere Norge.

Selv i Norge, verdens beste land å bo i, har vi samfunnsproblemer. Ett alvorlig samfunnsproblem er giftig byluft. Byluften dreper omlag 1500 folk hvert eneste år og påfører ekstra helseplager til hundretusener av andre mennesker med andre sykdommer som astma, kronisk hoste, bronkitt, kols og hjerte- og karsykdommer.

Den forurensede luften påfører barn luftveislidelser. Derfor er det ikke rart at Oslo kommune ber barnehager holde barna inne i de verste tvinger dem til å være inne.

Det er større sjanse for å få kols som voksen, hvis du har astma som barn, enn om du røyker.

Tygg litt på den og se om du ikke er villig til å gjøre litt mer for å forbedre byluften.

Et annet alvorlig samfunnsproblem er at veldig mange av oss sitter mer og mer i ro og blir i dårligere og dårligere form. Helsedirektoratet mener at 30 minutters fysisk aktivitet om dagen halverer sjansen for hjerte- og karsykdommer. Utgifter  Hva hadde ikke samfunnet spart og hvor mange liv hadde ikke blitt bedre dersom flere hadde latt bilen stå og gått litt eller syklet til jobben i stedet.

Det finnes ikke ett enkeltforslag som kan sikre både trygg luft og god folkehelse, men vi må våge tenke nytt når problemene vi har er alvorlige. Jeg og SVs stortingsgruppe har derfor foreslått å utrede et skattefradrag på sykkel og gange, fordi jeg tror det kan være ett av flere bidrag for å gjøre noe med disse samfunnsproblemene.

Det er to ting som gjør at flere tør sykle:  1. Godt tilrettelagte trygge sykkelveier og 2. Nok syklister. At så få sykler gjør det rett og slett farligere for de som sykler. En gang i måneden sykler derfor folk fra initiativet “Critical mass” rundt i Oslo for å vise at når nok folk sykler, så blir bilene nødt for å ta hensyn. Alt som kan gjøres for å få folk opp på sykkelen og ut i gaten ett skritt i retning av å gjøre Oslo og andre byer om til sykkelbyer.

Det viktigste grepet for å få flere folk til å sykle, er gode trygge gang og sykkelveier.

Derfor er det et problem at samferdselsministeren har bestemt seg for å være motorveiminister til hverdags og sykkelveiminister bare når han skal pynte seg til fest. Folk fra regjeringspartiene fnyser av skattefradrag for å sykle til jobb, og sier at det viktigste er å bygge sykkelveier. De samme partiene legger fram statsbudsjetter som foreslår kutt i bevilgningene til de samme sykkelveiene “fordi det er så dyrt å bygge sykkelveier”. Det er derimot aldri for dyrt å bygge motorveier.

Sannheten er at med dagens fart i byggingen av sykkelveier, vil det ta mer enn 40 år å få bygget nok til å doble sykkelandelen, i følge Forbrukerrådet. Samtidig sier samferdselsbyråd i Oslo Guri Melby at det tar flere år å omregulere gateparkeringer til sykkelveier. Da er det verdt å stille spørsmålet om vi skal vente på perfekte sykkelveier, eller om vi skal gjøre flere ting for å få flere til å gå og sykle med en gang.

Jeg har foreslått et skattefradrag på 40 kr per km du går eller sykler til jobb opp til maksimum netto fradrag på 1850 kroner. Det blir om lag 165 km gange eller sykling i året. Det finnes forskjellige modeller og alternativer som bør utredes, for eksempel hvordan man skal premiere dem som går et stykke og deretter hopper på kollektivtransport. Målet er uansett klart: At flest mulig skal la bilen stå og flest mulig sykle og gå.

Jeg ser at noen har kalt et skattefradrag høl i hode. Tenk på følgende. I dag brukes skattssystemet for å støtte noen av de tingene vi synes folk bør gjøre mer av. Kjøper du aviser,  betaler du ikke moms. Ikke om du tar lappen heller. Har du stort nok hus til å leie ut en del, er det skattefritt, og du får fulle rentefradrag for lånet. Mesteparten av folks sin arbeidsgiverbetalte mobilregning er skattefri. Trikken og toget betaler ikke el-avgft for strømmen og vi betaler 8 prosent i stedet for 25 prosent moms på kollektivtrafikk. Jeg kunne fortsatt. Skattesystemet er et sammensurium av ulike ordninger som er kommet til når noen har ment at noe var viktig å støtte. SV har for eksempet landsmøtevedtak på at El-sykkel skal bli momsfri og at det skal være skattefritak for arbeidsgiverbetalt støtte til kollektivtransport.

Noen har ment at et skattefradrag for å gå og sykle til jobb er urettferdig overfor alle dem som ikke har muligheten fordi de har lang pendlevei, kronglete levering av barn eller har helseutfordringer. Men sannheten er at dersom flere går og sykler så nyter vi alle godt av det, også dem som fremdeles må være bilister. For hvert menneske som lar bilen stå, blir byluften bedre, det blir mindre køer og bedre plass på veiene, samfunnets helseutgifter og sykepengeutgifter blir lavere og utgiftene til stadig større motorveier overflødige.

Så når noen mener at forslaget til skattefradrag for gange er og sykkel til jobb er dyrt, så vil jeg minne om at det er mye dyrere å bygge stadig flere motorveier og behandle stadig flere mennesker for helseplager på grunn av giftig byluft og manglende fysisk aktivitet. Tre av statens egne fagetater, Statens Vegvesen, Helsedirektoratet og Miljødirektoratet har slått fast at en gjennomsnittlig jobbsykkeltur gir en samfunnsgevinst på 100 kroner. De fleste økonomer vil mene at et godt skattesystem bør prøve å ta opp i seg slike store samfunnsgevinster.
Til slutt innvender andre at systemet blir vanskelig å kontrollere, eller motsatt, at man må overvåkes for å kunne dokumentere at man faktisk sykler.

Dersom en skattefradrags- ordning ikke lar seg gjennomføres av personvernhensyn, så er jeg den første til å mene at den ikke skal gjennomføres.

Men med tanke på de store utfordringer vi som samfunn står overfor, syns jeg det er merkelig at folk konkluderer på forhånd. Det er nettopp slike aspekter en utredning av et skattefradrag kan belyse. I mellomtiden kan du lese Erik Newth sin interessante blogg som også inneholder konkrete forslag til hvordan man kunne registrere sitt skattefradrag.

Innlegg

Alle fortjener et godt smil

March 15, 2015

Hva gjør du hvis bankkontoen er tom og du mangler en fortann?

Her er innlegget jeg har på trykk i Bergens Tidende i dag om behovet for gratis tannhelse.

Sist valgkamp møtte jeg en gammel bekjent på en debatt jeg var invitert til å delta på. Han er alltid blid og sterkt politisk engasjert, og han dukker opp hver eneste valgkamp når jeg står i valgboden. Det var først da han lo at jeg la merke til alle tennene han nå manglet i munnen.

Hvorfor godtar vi at folk som har vondt i tennene, eller mangler tenner, nektes nødvendig helsebehandling bare fordi de ikke har råd? Er det bare fordi det alltid har vært sånn?

Alle fortjener et godt smil. Det skjærer meg i hjertet når jeg oppdager at folk mangler tenner. Først når du står der og ikke har råd til å fikse tenne dine kan du virkelig ta inn over deg hvor ille det er med det største hullet i velferdsstaten. Tenk tilbake på forrige gang du var på jobbintervju. Du vet at det er viktig å gjøre et godt førsteinntrykk. I en slik situasjon er det mildt sagt utfordrende å mangle en fortann.

65 prosent av dem som gikk til tannlegen i 2013 hadde heldigvis tannlegeutgifter under 2000 kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. For 5,5 prosent kostet tannlegebesøket derimot mer enn 10.000 kroner. En slik regning merkes, særlig hvis du ikke har god råd.

De fleste av oss har hørt historier om høye tannlegeregninger. Forfatteren Cesilie Holck trynte på dansegulvet, knakk fortennene og måtte ut med rundt 60.000 kroner. Heldigvis fikk hun hjelp av forfatterkollegaer. En kompis i utelivs- og musikkbransjen hadde kreative venner som gikk sammen om støttekonsert for å finansiere ny tann under overskriften: Raymond Aid. Et halvt år seinere kom invitasjonen til visning av gulltannen på Logen bar. Den skinner fint den dag i dag.

Det er gratis å gå til tannlegen frem til du fyller 18 år, og deretter betaler man kun 25 prosent av fullpris frem til man fyller 20 år. Deretter må man selv betale hele regningen, og i denne overgangen dropper mange unge å gå til tannlegen nettopp i sine unge voksne år. Det kan bli dyrt på sikt.

Når statistikken forteller oss at hver fjerde nordmann ikke har vært hos tannlegen det siste året, så er ikke det nødvendigvis godt nytt for tannhelsen.

Asbjørn Olsen jobbet til sjøs uten tannlege. Da han skulle rydde opp, med nye tenner og broer, kom det på 180 000 kroner, fortalte han BT.

Grunnlaget for god tannhelse legges i barndommen. 90 prosent av femåringene på beste vestkant i Oslo har null hull, mens tilsvarende tall for ungene i bydel Gamle Oslo er 60 prosent, ifølge Folkehelseinstituttet.

God tannhelse følger klassebakgrunnen til folk, og klasseforskjeller går i arv. Når vi vet at ungene fra de fattigste familiene har økt sannsynlighet for å få de høyeste tannlegeregningene som voksne, så er det ikke akseptabelt at velferdsstaten vender dem ryggen.

Det er på tide å gjøre tennene til en del av kroppen. Dersom du på fjelltur en skoddefylt dag på vei ned fra Ulriken faller og brekker både armen og tannen, så betaler fellesskapet for å fikse armbruddet, mens tannen må du betale 100 prosent selv. Det henger ikke på greip. Dette må det gjøres noe med. Jeg er ikke alene om å mene dette. Med meg har jeg i hvert fall 82.611 mennesker som slutter seg til kampanjen «Gratis tannhelse – tannhelsen inn i folketrygden» på Facebook. De er flere enn antallet medlemmer i noe norsk parti.

Flere vil hevde at dette høres ut som et dyrt forslag. Poenget er at vi allerede bruker massevis av penger på tannhelse. Hvert år betaler vi ca. 15,5 milliarder kroner for tannhelsetjenester, 12 milliarder som egenbetaling. Spørsmålet er ikke om tannlege er dyrt eller ikke, men hvordan vi skal organisere betalingen. Hvorfor ikke finansiere tannhelsetjenesten i fellesskap gjennom skatt, slik vi gjør med all annen helsehjelp?

Offentlig finansiert tannhelse vil sikre at alle får behandlingen de trenger, når de trenger den og uavhengig av om de har pengene på konto akkurat der og da. For det er ikke alltid så lett å planlegge når man trenger tannlegen. Kanskje setter den akutte tannpinen inn i det du står og skal kjøpe julegaver til ungene. Eller samtidig med at årsavgiften på bilen skal betales. Eller akkurat i det du har kjøpt deg ny leilighet.

Jeg kan komme på flere skatter jeg er villig til å øke for å finansiere gratis tannhelse: Økt toppskatt på de høyeste inntektene eller moms for bankene. Jeg tenker nordmenn flest er villige til å betale litt mer skatt for å slippe store uhåndterlige tannlegeregninger når det passer som dårligst. Prislappen? Drøyt ti milliarder kroner, ifølge regjeringen.

Noen vil alltid mene at dersom en velferdstjeneste blir gratis og mer tilgjengelig, vil det føre til overforbruk. Det kan det være noe i. For eksempel kan man lese at antallet som tar MR-undersøkelser varierer sterkt mellom by og land.

Flere vil kanskje gå til tannlegen om det blir billigere. Det er en bra utvikling for alle dem som ikke har råd i dag. Likevel sliter jeg med å se for meg et voldsomt overforbruk.

Folk kommer neppe til å stå i kø utenfor tannlegekontorene for å borre mer enn nødvendig, bare fordi det blir gratis.

Så hva gjør du om du mangler både fortann og de 40 000 kronene det fort koster å få en ny?

En kompis i utelivs- og musikkbransjen hadde kreative venner som gikk sammen om støttekonsert for å finansiere ny tann under overskriften: Raymond Aid. Et halvt år seinere kom invitasjonen til visning av gulltannen på Logen bar. Den skinner fint den dag i dag.

Jeg stemmer for «null hull i velferdsstaten» og for et samfunn der nødvendig helsehjelp ikke må baseres på støtte­konserter.

Alle fortjener et godt smil.

Innlegg, Næring, Oslo, Rettferdighet

God jul og godt hvitt nyttår!

December 21, 2014
Vaskende svamp 360x163

Jeg har skrevet om svart arbeid i søndagsspalten i Bergens Tidende søndag 21. desember. Dette er en bearbeidet utgave:

Nyttårsforsettet til alle som ikke ønsker halvert lønn i fremtiden: Slutt å kjøpe svart arbeid!

Gulvleggeren min sa det på en treffende måte: “Vi kan godt legge billigere gulv for deg hvis du også er villig til å halvere lønnen din.” Han var steik forbannet over nordmenn som ikke vil betale det det koster å få håndtverkstjenester gjort skikklig, men i stedet velger svart arbeid til under halve prisen.

Vi nordmenn tror godt om oss selv, men i følge forskning utført for kortselskapet VISA, har Norge Vest-Europas nest-svarteste økonomi, kun slått av Belgia. Hver sjette norske krone er svart. Til sammen 420 milliarder svarte norske kroner, som tapper fellesskapet for inntekter til å drive skole, eldreomsorg, bybane- og veiutbygging. I tillegg utkonkurrerer bedrifter som driver helt eller delvis svart de bedriftene som driver seriøst og presser ned lønningene til alle ansatte. Særlig rammer det lønningene og forholdene til folk i byggebransjen, resturantbransjen og rengjøringsbransjen.

I følge Skatteetaten, byggenæringen og politiet er de som bedriver slik arbeidsmarkedskriminalitet ofte koplet opp mot mafia og annen organisert kriminalitet. Din betaling for svart arbeid i Norge kan ende opp hos narkoligaer og menneskesmuglere.

Problemet er at svart økonomi smitter. For å si det enkelt: Når den som selger kebabkjøttet driver svart, må den som kjøper kebabkjøttet drive deler av kebabsalget sitt til deg svart, så han kan betale svart for kebabkjøttet.

Slik virker svart arbeid som en kreftsvulst som sprer seg gjennom hele verdikjeden og på tvers av bransjer. Du bidrar.

Får du malt et hus for 42 000 kroner svart, stjeler du og håndtverkeren både arbeidsgiveravgift, overskuddsskatt, inntektsskatt og merverdiavgift fra fellesskapet. Penger som skulle gått til å sikre din egen velferd. Samtidig undergraver du muligheten for jentungen din til å få lærlingplass. Ingen svarte bedrifter tar inn lærlinger.

Derfor klarer jeg ikke synes synd på de som får lekkasje fra å bygge badet svart. Folk som kjøper svart arbeid burde betale helseutgiftene sine selv og få kutt i pensjonen.

Ikke overraskende er skattemoralen ujevnt fordelt blant folk i Norge. Kvinner, religiøse, de som er for små inntektsforskjeller og ikke minst de som har tillit til det offentlige er mest fordømmende mot svart arbeid. De vi skal passe opp for, er med andre ord mannlige ego-hedninger som slenger drit om offentlige løsninger. Det er min erfaring også.

I et boligselskap jeg bodde før kom en av de mannlige beboerne med forslag om at vi kunne bruke hans vaskehjelp til å ta trappevasken. -Ok for meg, sa jeg, så lenge hun jobber hvitt. Det gjorde hun selvsagt ikke.

Jeg fatter ikke at folk har samvittighet til det. Hvis en som vasker svart skader seg mens hun vasker, vil hun ikke ha rett på sykepenger eller uføretrygd. Blir hun gravid, har hun ikke rett på noe.

Da jeg og min kone skulle flytte sist, sjekket vi at flyttebyrået drev hvitt og kjøpte flyttevasken fra samme selskap. I siste liten måtte vi kansellere fordi de ville ha kontant betaling og ikke kunne oppvise dokumentasjon på at de betalte merverdiavgift, angivelig fordi de var nyoppstartet.

Det kan faktisk være litt jobb å betale hvitt, og noen ganger virker det som det mest behagelige alternativet å bare la være å bry seg, men det er faktisk viktig at du gjør jobben med å sjekke.

Historien om ordføreren i Oslo, Fabian Stang, kan stå som illustrasjon. Han hadde betalt håndverkeren sin 42 000 kr direkte på konto for maling av hytten, etter å ha fått beløp og kontonummer på sms. Ingen kontrakt. Ingen gyldig kvittering. Gjør man det, er man enten grenseløst naiv, eller så vet man utmerket godt hva man gjør. Da en avis fikk tak i historien, ringte han selvfølgelig Skatteetaten, påberopte seg grenseløs naivitet og betalte sin skatt.

NHH-forsker Andreas Cappelen har forsket på folk som unndrar skatt fra inntekt i utlandet. Det han finner ut er at å viljen til å betale skatt stiger betraktelig, hvis folk tror at skatteetaten er på sporet av dem og at risikoen for å bli tatt stiger. Den lille delen av befolkningen som er uærlige oppfører seg rett og slett ærligere hvis de føler risikoen for å bli tatt stiger. Akkurat det samme sier de næringsdrivende. Sjansen for å bli tatt er liten og når kundene etterspør billigere tjenester, blir svart arbeid svaret. “Du kan jo få det uten moms. Da blir det jo billigere.”

Jeg forstår at mange synes at det er forlokkende å velge den billigste løsningen, selv om den er svart. På den måten får du råd til å pusse opp litt mer enn du hadde fått til hvis du hadde betalt hvitt. Problemet er de store negative konsekvensene for alt vi mener er bra med Norge: Skikkelige lønns og arbeidsvilkår, små lønnsforskjeller, raus velferdsstat og lite kriminalitet.

Når vi vet det vi vet, finnes det ikke noen unnskyldning for å kjøpe svart.

Den samme erkjennelsen kommer stadig flere til. Da Opinion undersøkte om folk kjøper svart arbeid, hadde andelen som sier de “har vurdert å kjøpe svart arbeid siste to år” blitt halvert fra to av ti i 2009 til én av ti i 2014. Andelen som faktisk “hadde kjøpt svart siste to år”, hadde sunket tilsvarende. Heldigvis.

I år får 250 000 husstander i Norge hjelp til julevasken. Halvparten betaler svart, opplyser kampanjen “renvasket.no” og gir deg oppskriften på hvordan du kan få gjort jobben hvitt i stedet.

Alle dere som likevel kjøper svart, burde fått halvert lønnen neste år som straff. Det hadde vært til pass. God jul!

Innlegg, Rettferdighet, Verden

Barnearbeidsfri sone

December 10, 2014

Regjeringen har hyllet Nobelprisvinner Kailash Satyarthis arbeid. Nå må ord følge handling.

Offentlig sektor er den største og mest innflytelsesrike kunden i Norge med innkjøp av varer og tjenester for over 400 milliarder kroner årlig. Som en stor innkjøper følger det et betydelig ansvar for å sikre anstendige arbeidsforhold for arbeiderne som produserer varene som kjøpes inn. Norske sykehus importerer for eksempel kirurgiske instrumenter og tekstiler produsert i land der risikoen for barnearbeid er stor.

Tvangsarbeid. Fagforeningsknusing. I den globaliserte vareproduksjonen skjer omfattende brudd på grunnleggende rettigheter. Mye av det kirurgiske utstyret i verden blir produsert i Pakistan under svært dårlige arbeidsforhold. Og hvem syr klærne til soldatene i forsvaret og sykepleierne på norske sykehus?

Det gjenstår mye i kampen for anstendige arbeidsforhold for verdens tekstilarbeidere. I Bangladesh i fjor døde over 1100 tekstilarbeidere da bygningen de arbeidet i, kollapset. Jenter som overlevde kunne hjerteskjærende fortelle at fabrikkledelsen truet dem tilbake inn i en utrygg bygning.

En av dem var et barn, yngre enn den nasjonale minstealderen for å jobbe i fabrikk.

Nobelprisvinner Kailash Satyarthi mener barnearbeid og fattigdom er en ond sirkel og en fattigdomsfelle som undergraver framtiden for barn og unge. Satyarthi har vært en sentral aktivist for å få på plass konvensjonen om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid.

Kampen mot barnearbeid er en av vår tids viktigste globale utfordringer, uttalte statsminister Erna Solberg da Nobelprisen til Satyarthi ble kjent. Da må ord følge handling.

I dag er ikke offentlig sektor i Norge pålagt å hindre innkjøp av varer produsert gjennom de verste formene for barnearbeid. For fremtiden er det helt uakseptabelt. Det offentlige er en stor og profesjonell innkjøper Dersom statsminister Erna Solberg påla alle offentlige virksomheter å stille etiske krav ved store innkjøp, ville det vært et viktig norsk bidrag for å bekjempe barnearbeid og uverdige arbeidsvilkår i verden.

Juridiske utredninger har vist at det offentlige har mulighet til å stille etiske og sosiale krav i offentlige anskaffelser og ved tildeling av kontrakter, så sant de etiske kravene ikke er formulert på en diskriminerende måte.

Å stille krav til at de mest grunnleggende internasjonale konvensjoner om anstendig arbeidsliv skal overholdes, slik som forbudet mot barnearbeid og tvangsarbeid, burde det være mulig å samles om. Stadig flere oppdragsgivere vurderer å innlemme etikken allerede i kvalifikasjonskravene for å få lov til å delta i anbudskonkurranser.

En slik fremgangsmåte er mindre ressurskrevende og det blir enklere å diskvalifisere useriøse leverandører, enten det gjelder arbeidsforhold i sør eller svart arbeid her hjemme.

For få offentlige virksomheter vurderer etikken når de kjøper inn store partier med varer, men det fins hederlige unntak. Helse Sør-Øst utestengte nylig halvparten av tilbyderne fra en konkurranse om å levere kirurgiske instrumenter. Enkelte av tilbyderne klarte ikke å dokumentere sin vilje og system for etikk bakover i leverandørkjeden, og andre ble derfor valgt.

Helseforetaket utfører også kontroller av leverandører som får tildelt kontrakter. Slike stikkprøver er ingen garanti mot at barnearbeid og uverdige arbeidsforhold forekommer, men det øker presset på å levere varer produsert på en anstendig måte.

Tross engasjementet mot barnearbeid, er det grunn til å frykte at regjeringen vil gå stikk motsatt vei. Den største fienden til etikk- og miljøkrav er jaget etter forenkling. Det fins gode grunner til å forenkle anbudsprosesser, og flere måter å gjøre det på, men dersom forenkling betyr at etikken droppes, blir livet vanskeligere for vanlige folk som lager varene offentlig sektor trenger. Det kan vi ikke akseptere.

Folk i Norge er i ferd med å våkne og skjønne at arbeiderrettigheter i fattige land også er vårt ansvar. Tidligere i år dro tre norske ungdommer til Kambodsja for å jobbe på fabrikk.

Ved hjelp av Aftenposten TV fikk vi se dem gråte fordi de skjønte at arbeiderne, det er folk som oss. Uten våre rettigheter. En av ungdommene, Frida Ottesen, deltar på seminar på Stortinget i dag for å fortelle norske politikere at arbeidere i sør trenger vår solidaritet.

Dersom statsminister Erna Solberg møter fredsprisvinner Satyarthi med et løfte om å gjøre sin del av jobben mot barnearbeid og for anstendige arbeidsforhold, ville det vært den beste gaven nobelprisvinneren kunne fått. La oss gi ham den.

168 millioner barn står hver dag opp for å gjøre seg klare til å gå på jobben. Om lag 85 millioner av disse barna, altså mer enn halvparten, jobber under farlige forhold.

Tenk om det var ditt barn.

Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 16. oktober 2014.

Innlegg, Rettferdighet, Verden

Feriepenger til demokratistøtte

September 28, 2014
tunis

Foto: Amine Ghrabi (Some Rights Reserved)

Har du noen gang tenkt på at feriepengene dine kan gå til å støtte økonomien i et nytt demokrati? Eller bidra til å utsette styrtingen av en kjip diktator?

Her er kommentaren jeg skrev i BT, søndag 28. september, om hvorfor min neste feriereise går til Tunisia.

Har du noen gang tenkt på om ferien din er med på å støtte demokrati eller en kjip diktator?

Vi nordmenn brukte over 76 milliarder kroner på feriereiser utenlands i fjor. Bare to år tidligere brukte vi 15 milliarder mindre, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Vi brenner med andre ord av mer og mer penger på ferie, og reiser på lengre og lengre turer.

I gjennomsnitt planlegger en norsk husstand å bruke i underkant av 40.000 kroner på ferieopphold i år. Det er mye penger, og penger er makt. Likevel tror jeg både du og jeg har tenkt lite over hvilke politiske konsekvenser feriepengebruken vår har. Det er tross alt hvor det er sol, bra badetemperaturer, pris og kulhetsfaktor som er det viktigste for oss når vi velger reisemål.

Det tenkte jeg og, helt til jeg havnet midt oppi i den arabiske våren i 2011, på badeferie i Hurghada i Egypt.

Den arabiske våren startet som vrede og protest mot sosial ulikhet og autoritære ledere. I Egypt ble det ropt i gatene: «Brød, frihet og sosial rettferdighet!» – og diktatoren ble styrtet. Nå er generalene tilbake ved makten, mer brutale enn noensinne. Andre steder protesteres det fortsatt, som i Bahrain, mens krig, kaos og råskap har tatt over scenen i Irak og Syria. Men la oss for et øyeblikk forlate lidelsene og dra tilbake der det hele startet.

Vi befinner oss i gatene i den provinsielle byen Sidi Bouzid i Tunisia for knappe tre år siden. Den desperate og fattige grønnsakshandleren Mohamed Bouazizi setter fyr på seg selv etter å ha blitt trakassert av lokale myndighetspersoner. Tunisia reiser seg, og snart protesterer hele landet mot diktator Ben Ali. Staten svarer med forbud mot forsamlinger, tåregass og vold. Så endrer historien raskt kurs. 14. januar 2011 kommer de forløsende ordene på Twitter: «Han har flyktet!». Diktator Ben Ali gir opp, setter seg på flyet – med kurs mot landflyktighet i et annet diktatur, Saudi-Arabia.

I dag topper ikke akkurat situasjonen i Tunisia nyhetssendingene. Mediene følger etter krigene, ikke fredelig utvikling. Dermed befinner vi oss i stedet igjen i en diskusjon der Norge vurderer å bidra militært for å løse krisene i Midtøsten. Denne gangen i Irak. Som så ofte før dominerer kortsiktig militærbruk debatten, fremfor de langsiktige planene for politiske løsninger.

I en slik situasjon vil jeg minne om de stedene der situasjonen er blitt bedre, ikke verre. Vi burde bruke mer tid på å lære noe av landene som har klart å kaste diktaturet uten å ende opp i krig. Vi burde bruke mer av kreftene våre på å sørge for at nettopp disse landene lykkes, til å støtte land på vei ut av krig, slik at de opplever freden og demokratiet som reell fremgang i hverdagen.

Tunisia var starten på det arabiske opprøret, og her lever håpet fremdeles. I Tunisia foregår det nå et demokratisk ordskifte. Ulike grupperinger, fra islamister til fagbevegelse, deltar i en nasjonal dialog om Tunisias fremtid. Jeg har selv møtt nyvalgte parlamentarikere som ønsker å slippe å betale tilbake gjelden fra diktatorens tid. Penger som ikke kom folk flest til gode, og som de føler er urettferdig å betale tilbake. Skritt for skritt går de opp sitt eget demokrati, selv om det finnes nok å kritisere. Til høsten er det valg, og organisasjoner er nå nervøse for om et gryende demokrati klarer den store oppgaven det er å gjennomføre frie og rettferdige valg. Mye kan gå galt. De trenger all støtte og oppmerksomhet de kan få. Folk trenger tryggheten som ligger i å vite at de blir sett.

Få ting krever mer mot enn massemobilisering i diktaturer. Kampen mot diktatoren i Tunisia kostet menneskeliv. På toppen av dette tapte Tunisia turistinntekter. Verdensbanktall viser at turistbesøk falt med over 30 prosent fra 2010 til 2011. Nå stiger tallene igjen, men det er et paradoks at landet tjente betydelig mer på turisme da de var et diktatur, enn det dagens gryende demokratiske Tunisia gjør.

Tunisia er ikke det eneste diktaturet vi nordmenn har frekventert. Spania var diktatur da vi begynte våre første sydenturer dit, og i det populære reisemålet Thailand har militæret tatt makten for n’te gang.

Under revolusjonen i Egypt pekte drosjesjåføren min opp på hotellene langs veien, og fortalte om hvordan det var diktatorenes støttespillere som fikk anledning til å utvikle hotellene og bli rike på turismen.
Verden har dessverre altfor mange politikere og andre maktpersoner som mener at makt er noe du kan klamre deg fast til uten å be om fornyet tillit fra befolkningen. Vi i den vestlige verden har altfor ofte vært vennlig innstilt til diktatorer langt borte, så lenge det har gavnet våre økonomiske eller sikkerhetspolitiske interesser. Slik kan vi ikke fortsette. Uansett om du reiser til et demokrati eller til et diktatur, eller alt imellom, er det bra å snakke med folk og prøve å forstå landet og folket du besøker.

Men som ihuga demokrat synes jeg i tillegg det er noe vakkert ved det å tenke på at mine feriepenger kan brukes til å støtte land og folk som strever for å kaste av seg diktaturets åk, og bygge en ny demokratisk fremtid.

Et folk som klarer det mesterstykket det er å kaste en diktator, fortjener ikke å tape penger fordi turistene uteblir. Det er selvsagt naivt å tro at én ekstra turist vil utgjøre en stor forskjell, men dersom vi er mange som sammen gjør et bevisst valg, kan det bli penger i kassen. Derfor er min oppfordring: La oss heie på Tunisia, sende valgobservatører til høstens valg og legge inn søk på Tunisia neste gang vi velger feriemål.

Min neste sydentur går Ikke til Egypt, ikke til Thailand. Den går til Tunisia.