Browsing Category

Bolig

Bolig, Rettferdighet, Verden

USBL i Nairobi

November 14, 2012
slumdwellers2

”Kan man leve uten mat? Kan man leve uten kjærlighet og vennskap? Kan man leve uten et hjem?”

spurte jeg. ”NEI, NEI, NEI” sa folkene i Slumdwellers international i Nairobi som har tatt grep i kampen mot spekulative eiendomsbesittere, spart penger kollektivt, kjøpt sin egen tomt og forbereder seg på å bygge sine egne hus på tomten som de nå kan kalle sin egen!

PS! USBL står for Ungdommens selvbyggerlag og er sammen med OBOS i Oslo to av boligbyggelagene som ble stiftet etter krigen for å løse datidens boligkrise.

De gjør det samme som ungdom i Norge gjorde etter andre verdenskrig.

Laget boligbyggelag og bygget sine egne hjem. Forskjellen er at i Kenya har de ikke Husbanken, ei heller kommuner som tilrettelegger billige tomter, bare spekulanter som har fått tomtene billig og nå selger dem dyrt.
For første gang i historien bor halvparten av folk på jorden i byer og flere skal det bli. Selv om byer byr for muligheter til jobb, utdanning og en fremtid for en haug med folk, er mange forvist til å bo i utrygge slumområder, med utrygge leieavtaler og trusselen om utkastelse hengende over hodet.

Derfor stiller vi opp med bistandspenger så folk får støtte når de organiserer seg, så de får bankgarantier og rimelige lån, men først og fremst er vi solidariske og lytter, deler våre erfaringer og tenker at når de nye hjemmene er bygget, kan slumbeboerne som bygget sine egne hjem igjen dele sine erfaringer med andre. Slik kan enda komme seg ut av slumtilværelsen og få eie sitt eget hjem.

Bolig, Innlegg

Ny sosial boligpolitikk!

May 21, 2010

Jeg er på tur i Danmark og ser på deres sosiale boligpolitikk, med 20% rimelige utleieboliger til familier, eldre og ungdom. Boligselskaper får tilskudd fra staten for å sikre at de kan gi en rimelig husleie og når låne er nedbetalt, skal leien kun dekke kostnadene ved drift og oppgradering. Det gir mange billige utleieboliger. Kommunene stiller opp med en del av byggekostnadene og får tilbake tildelingsrett til 25 % av boligene. Systemet er suverent i sin enkelhet: Boligpenger går til bolig og kommunen får muligheten til å tildele utleieboliger som driftes av andre enn dem selv. I Norge har studentsamskipnadene sine utleieboliger for studenter, boligbyggelagene sine boliger til ungdom (og noen eldre) samt kommunene sine utleieboliger. Stort sett har kommunene så få boliger at det kun er de som har størst levekårsproblemer som bor der. Det er mye bedre å lage bomiljøer med god blanding av folk og der leien går til å dekke kostnadene i stedet for å gå som utbytte til eierne. Der har vi noe å lære av Danmark.

Nettopp derfor har Regjeringen i dag satt ned et boligutvalg som skal levere forslag på en rekke felter i løpet av et år. Jeg er utrolig fornøyd med det, fordi det helt siden Stortinget behandlet boligmeldingen til Erna Solberg i 2004 har vært klart at det trengs nye grep i boligpolitikken for å få mer aktive komuner som sikrer at det bygges nok boliger, samt et eget lovverk omkring utleieboliger for å sikre rimelig leie og styrkede rettigheter som gjør at vi når målene om at ingen skal måtte flytte på hospits etter fengsel, rusbehandling eller psykiatrisk behandling, eller bli boende i midlertidig i bolig i mer enn 3 måneder. Disse målsetningene var faktisk alle partiene enige om i 2004, men likevel blir det flere bostedsløse og flere som bor lenge uten skikkelige gode og trygge boforhold. Det er massevis av forskning som viser at det er klar sammenheng mellom en god bolig og et bedre liv, samt hvordan både helse, utdannelse, boforhold osv. bidrar til å bringe de andre forholdene i positiv eller negativ retning.

Riksrevisjonen ga flengende kritikk til at Regjeringen i liten grad hadde redskaper til å følge opp Stortingets målsetninger om en sosial boligpolitikk. Her er hva Stortinget sa. Derfor er det bra at vi nå får et utvalg som går igjennom sakene slik at vi kan gjøre nødvendige endringer i løpet av Stortingsperioden.

Takk til Nanna Westerby i SFs folketingsgruppe, alle andre partifeller og Gert Nielsen, nylig avgått direktør i Boligselskapenes Landsforening  for inspill til hva vi bør arbeide videre med i Norge.

Hva mener dere er de viktigste grepene for en ny sosial boligpolitikk?

Bolig, Innvandring, Livet, Miljø

9. november

November 10, 2009

I dag er det 9. november. Både Krystallnatten og 20-årsdagen for Berlinmurens fall. Det er litt til å føle seg gammel av. Når noe viktig skjedde for 20 år siden, så betyr det at de som i dag er yngre enn 30 år ikke har noe forhold til det og at de som går på videregående skole ikke var født da det skjedde.

Jeg husker det. Jeg gikk på Katten, Bergen katedralskole, og vi jublet, min fetter var i Berlin samme året og fikk med seg en bit av muren. Alle partier i Norge måtte skrive om programmene sine fordi muren, selve definereren av partienes internasjonale stilling, var vekk. Alle gikk for utvikling og demokrati, så overtok oligarkene alle verdiene i mange av de Østeuropeiske landene, diktatur bestod flere steder (den dag i dag), levealderen falt og mange fikk det verre når rabiate økonomiske høyre-liberalister fikk styre utviklingen. Men alle fikk stemmerett og selv om ytringsfriheten er truet eller ikke-eksisterende  i flere av de tidligere Østblokk-landene så er det ingen lenger som tror at det blir atomkrig mellom øst og vest. Det tilhører en fjern, fjern fortid.

Både Torbjørn Røe Isaksen, Ali Esbati og Paul Chaffey skriver om murens fall i dag og.

Ellers har jeg hatt min reise-i-landet-dag i dag. Det er kjekt. Opp klokken 5, fly til Trondheim,  besøk til Enova og møte med direktøren om energieffektivisering i bygg (og litt offshore vindkraft), Husbanken i Trondheim som har ansvaret for energieffiktivitet i bygg – ingen tvil om at vi må biffe opp planene for energieffektivisering når vi nå påtar oss mål om 40% klimautslippsreduksjoner, Smartmotor som lager elektromotorer og generatorer, ordføreren i Trondheim, Rita Ottervik, og SVs varaordfører Knut Fagerbakke, fly tilbake til Oslo og lytte til debatt på Litteraturhuset mellom NUPIs Jan Egeland, Eropabevegelsens Trygve Nordby og Høyres Erna Solberg om vi bygger nye murer mot innvandring rundt Europa (Egeland sa at flere var drept langs muren mellom Mexico og USA enn på Berlinmuren), før jeg avsluttet med siste episoder om den rettskafne seriemorderen Dexter, sesong 2. Da jeg kom hjem lå bok 12 i Tidshjulserien i posten til meg fra Amazon.com. Alle var enige om at det hadde vært en fin tur.

Bolig, Oslo

Bekymret for fjerning av husleieregulering

October 30, 2009
Folk på Frogner

Folk på Frogner

Et 60-talls mennesker kom på møte i Frogner SV på onsdag for å lytte til meg , Lars Aasen fra Leieboerforeningen, Merethe Hannestad og Anna Hellseth fra Aksjonsgruppen mot opphevelsen av husleieregulering, som skulle snakke om sosial boligpolitikk.

Her er panelet

Her er panelet

Særlig aktuelt på Frogner er opphevingen av husleiereguerlingsloven. Loven ble opphevet i 1999 av alle partiene på stortinget bortsett fra oss i SV som advarte sterkt mot konsekvensene og pekte på urettferdigheten i at gevinsten for leieboerne i å ha billig leie ble tatt fra dem og gitt til gårdeierne som plutselig ville få en bygård som økte i verdi med mange millioner.

Jeg har skrevet om det før både en, to, tre, fire og fem ganger før, helt fra 2006. Her er alle artiklene.

I tillegg har det vært en rekke oppslag med folk som blir rammet, VG i 2008, Dagbladet 2009.

Vår Regjering har tatt initiativ overfor Oslo kommune om å få på plass en støtteordning som hjelper en god del av de som sliter, men ordningen er ikke klar før i desember. Det er utrolig fortvilende for alle de som ikke vet om de har råd til å bli boende og som ikke får vite husleien før 1. desember. Derfor mener jeg at det ville være riktig å utsette opphevingen av husleiereguleringsloven og pålegge huseierne som nå setter opp loven en meldeplikt til det offentlige, slik at alle de som har behov for hjelp får det. I tillegg må Høyre og Frp-byrådet skaffe boliger til de som har behov for det, slik byrådslederen lovet i avisen. De har ennå ikke fortalt hvordan de skal få det til, så vi venter i spenning.

SV har god sosial boligpolitikk, både i programmet vårt og Soria Moria-erklæringen. Følgende fem punkter oppsummerer hva vi vil.

  1. Stabile boligpriser ved stabil høy boligbygging med tilbud om Husbankfinansiering og større bruk av fastrente
  2. Lovfestet rett til varig bolig, slik at alle får oppfylt menneskretten til bolig og kommunene begynner å føre en politikk for å sikre at alle har bolig..
  3. Flere ikke-kommersielle boliger som et billig alternativ for dem som vil leie heller enn å leie
  4. Husleieregulering og langsiktige leieavtaler for å sikre at folk ikke opplever sterk økning i husleien. Med mange billige ikke-kommersielle leieboliger vil dermed prisen på privateide utleieboliger holdes nede.
  5. Boligtilskudd til kjøp av bolig for folk som har fast inntekt, som tilbakebetales ved salg av bolig og tilbud om gunstige lån med fastrente gjennom Husbanken.

Hva mener dere skal til for å føre en mer sosial boligpolitikk?

Bolig

Forøvrig mener jeg at fastrente ved boligkjøp er best

October 22, 2009

Om alle hadde valgt fastrene ved boligkjøp, hadde boligprisene svingt mindre (Fordi boligprisene svinger i takt med om renten går opp eller ned. Fastrenten er mye mer stabil.), folk hadde hatt bedre kontroll over økonomien sin, byggebransjen hadde hatt en stabil utbygging av nye boliger i stedet for gass-brems-utbyggingen i dag. Her er nok en artikkel som viser at folk tror fastrente har mange ulemper som det i virkeligheten ikke har.

Bolig, Innvandring, Integrering, Kommunene

Kommunalkomiteen

October 11, 2009

Jeg blir valgt som leder av kommunalkomiteen på Sortinget. Det blir kanonspennde.

Ledervervet skal jeg bruke til å:

  • Diskuere og forsøke å etablere hvilke prinsipper vi skal ha for det flerkulurelle og mangfoldige Norge, så alle som vokser opp har har like muligheter.
  • Jobbe for  en boligpolitikk som sikrer at alle får tilbud om en varig bolig og at alle unge som skal etablere seg får mulighet til det de neste ti årene.
  • Jobbe for at pengene de neste årene ikke går til skattelettelse til de mest formuende, men heller går til bedre skole, eldreomsorg, næringsutvikling og kultur i kommunene i hele landet.

I tillegg skal vi ta en skikkelig debatt om hva som er en anstendig innvandringspolitikk.

Dette blir spenndende og jeg gleder meg. Gi meg innspill på hva dere mener er viktigst å gripe fatt i.

Bolig, Oslo

Mange – men ikke alle – får hjelp når husleiereguleringen forsvinner

August 2, 2009

 

Husleiereguleringen ble opphevet i 1999 kun mot SV sine stemmer. Vi advarte mot at boligprisene generelt ville bli mer ustabile og dermed skape utrygghet for folk flest, flere ville leie ut midlertidig på treårskontrakter og det ville skje en enorm pengeoverføring fra de som hadde billige leiekontrakter i bygårder bygget før krigen til bygårrdseiere i de største byene og særlig i Oslo. Alt vi advarte om har slått til.

Jeg har tidligere skrevet om opphevingen av husleiereguleringen på bloggen min.

Kampen for rettighetene for beboerne i bygårdene i Oslo har vært viktig i sommerfordi det var viktig for oss i Regjeringspartiene bestemte oss for å få på plass en ordning for mange av dem som bor i husleieregulerte boliger. Innen 1. juli ville nemlig alle beboerne få beskjed av gårdeier om ny husleie og mange har fått groteske husleieøkninger. Den verste saken til nå gjaldt en dame som fikk husleien satt opp fra 10 000 til 23 000 i følge TV2 og Aftenposten.

Noen har argumentert med at der er urimelig at folk får bo i store leiligheter på Frogner til 10000 kroner når markedspris er 23 000. Særlig har Oslo Høyres leder Michael von Tetzschner gått hardt ut mot husleieregulereing og for gårdeiernes rett til å kreve markedspris.

La meg ta et regneeksempel. Hvis en bygårdseier leier ut 10 leiligheter med leieinntekter på 10 000 kroner hver i måneden ville han kunne tjene 1,2 millioner i året og markedsprisen på leiegården vil ta utgangspunkt i det. Hvis han derimot kan tjene 20 000 kroner måneden per leilighet blir leieinntektene kjapt doblet til 2,4 millioner kroner og verdien på gården øker tilsvarende. Det som skjer når husleiereguleringen oppheves er altså at leieboerne mister verdien som ligger i å ha en billig leiekontrakt i en nedbetalt bygård (de ble bygget før krigen og er nedbetalt for lenge siden) og hele denne verdien overføres til gårdeirne som kan selge videre med kjempegevinst på grunn av lovvedtaket i 1999.

Høyre har alltid vært et parti som kjemper for de store eiendomsbesitterne i Oslo sin rett til å tjene mest mulig penger på andre. De er blant annet mot eiendomsskatt i Oslo, selv om den i all hovedsak ville blitt betalt av Olav Thon og andre som eier næringseiendom.

Jeg og SV mener at Norge, som de fleste land i EU og USA, bør gjeninnføre husleieregulering for å sikre  trygghet for leietakere og mer stabil vekst i leieprisene. Dette vil og kunne føre til mer stabile priser på boligmarkedet generelt. Så langt er det kun SV og Oslo AP som mener dette.

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa skal ha ros for å har gjort en skikkelig jobb for å bøte på skadene med opphevingen av leieprisene, når Regjeringen nå innfører et eget boligtilskudd til mange av de som bor i de husleieregulerte boliger og ikke får råd til det. Hun skal og ha ros for både ha satt i gang utredning av hvordan det kom til å gå med de som bodde i boligene, nedsatt arbeidsgruppe for å utrede hva som kunne gjøres for å hjelpe, og til slutt å lytte på mange av innspillene som kom fra leieboerforeningen og aksjonsgruppen. Uten aksjonsgruppen og leieboerforeningens innsats, lokalpolitikere fra flere partier på Frogner og Sagene, vi i Oslo SV og Oslo AP, samt Kleppa som minister, ville mange flere gått en usikker fremtid i møte. Likevel er det folk som må flytte fordi reguleringen forsvinner og leilighetene blir for dyre.

Det er ille og saken ligger nå i byrådsleder Erling Laes hender når han skal lage forskriften for tildeling av boligtilskudd til de det gjelder. Jeg mener Oslo kommune har et ansvar for å finne en løsning for alle beboerne. Bystyret må følge nøye med.

Konsekvensene av det helerer jo ganske absurd: Gårdeierne får mer, leieboerne kastes ut og Stat og kommune må stille opp med penger og kommunale utleieleiligheter. Sånn går det når det blir ført høyrepolitikk.