Innlegg, Innvandring, Verden

Er det god feminisme å avskaffe dagens au pair-ordning?

March 18, 2017
HANDBOK-AUPAIR-1

Når vi SVere hører om polske mannlige arbeidere utnyttes på luselønn i byggeprosjekter med dårlig sikkerhet, så er ryggmargsrefleksen vår å jobbe for sterkere rettigheter og allmenngjøring av tariffavtaler.

Når vi hører om filipinske mannlige sjøfolk som jobber på norsk sokkel med laveste IMO-lønn og med uavklarte rettigheter, er ryggmargsrefleksen å fremme forsalg om lovverksendringer som sikrer arbeidsmiljørettigheter på linje med andre offshorearbeidere.

Hvorfor er ikke ryggmargsrefleksen den samme når vi hører om filipinske au pairer som tvinges til overarbeid og trakaseres av familiene de bor hos? Tvert imot fremmes da forslaget om å skrote au pair-ordningen og hindre dem adgang til Norge i stedet? Er det god feministisk praksis å behandle kvinner og menn så ulikt?

Jeg mener nei. Ikke fordi jeg er for at de med best råd, skal ha billigst mulig hushjelp og heller ikke fordi jeg mener det er logisk at den eneste arbeidsinnvandringen vi tillater fra land utenfor EØS, er de med høyest utdannelse og hushjelper.

Men min grunnholdning er at jeg alltid vil ta de svakestes parti og alliere meg med dem, og at jeg ikke vil behandle kvinner og menn ulikt.

Hva vil au pairene? De vil ha jobb, skikkelige arbeidsvilkår, norskopplæring og skikkelig inntekt. Fordi det å komme til Norge å jobbe er et bedre alternativ enn å jobbe i Saudi Arabia eller London og det gir en inntekt de ikke kan få i Filipinene.

I tillegg bør vi vurdere hva som skjer hvis au pair-ordningen avskaffes. Etterspørselen etter hushjelp/barnevakt er reel og det er et yrke som SV ikke har planer om å avskaffe eller forby. Sannsynligheten er derfor stor for at etterspørselen vil dekkes av bemanningsbyråer som tilbyr hushjelper/barnepassere fra Baltikum og Bulgaria, som vil kunne tilbys noenlunde samme arbeidsvilkår som dagens au pairer.

SVs krav burde derfor være:

 • Alle au pairer skal ha rett på minstebetingelser som gis i tariffavtaler for renholdere/barnehageassistenter for arbeid som utføres i hjemmet og til arbeidskontrakt for arbeidet som utføres.
 • Arbeidstilsynet, ikke UDI, skal ha myndighet til å etterse at arbeidskonrakt og arbeidsmiljølov følges
 • Familer som er tatt for overtredelse av reglene for au pairer, skal aldri kunne hente inn au pairer igjen.
 • Alle au pairer skal tilbys gratis bolig

Dette var det jeg og SV jobbet for sist gang spørsmålet var oppe til behandling rundt 2011, men dessverre ble stoppet av Arbeiderpartiet, og det er det mener vi bør gå for nå. Får vi ikke til dette, må kravet vårt være at au pairordningen avskaffes, men i den rekkefølgen.

Slik sørger vi for at vi sier det samme når både kvinner og arbeidere utsettes for uakseptable arbeidsfohold. Det blir galt av SV å gå på tvers av interessene til de som utnyttes som billig arbeidskraft og dermed støte dem fra oss og gjøre Høyres Nikolai Astrup til en bedre alliert for dem enn SV. Da blir både klasseanalysen og den feministiske praksisen feil.

Jeg oppfordrer derfor landsmøtet til å avvise forslag 90 om å avskaffe au pair-ordningen. Det må vi først gjøre om vi mislykkes med å forbedre den for de den virkelig er viktig for, nemlig au pairene.

Innlegg

Kraftkabler mot atomkraft og for flere lærere

March 18, 2017
1200px-Barsebäck–flygbild_06_september_2014

Tre gode grunner til å gå inn for kraftkabler til utlandet:

Det er mange gode grunner for å gå inn for samfunnsøkonomisk lønnsomme kraftkabler til utlandet. Her er tre av dem:

For det første gjør utenlandskabler til Skottland at rødgrønne partier i Skottland kan erstatte kullkraftverk med vindkraftverk, fordi de kan få vannkraft fra Norgske demninger når det ikke blåser.

For det andre gjør utenlandskabler til Sverige at vårt rødgrønne søsterparti i Sverige kan erstatte atomkraftverkene med vindkraft fordi de kan få vannkraft fra norske demninger når det er lite vann i de svenske elvene og vindmøllene står stille.
For det tredje gjør utenlandskabler at flertallet av kommunen som har kraftinntekter, kan få flere lærere i skolen og flere ansatte i eldreomsorgen. Når kommunene kan selge kraft til utlandet når det er lite vind og prisen er høy og kan kjøpe når det blåser mye og prisen er lav, så blir det mer penger i kommunekassene.
Noen argumenterer med at Norge ikke bør bygge kraftkabler, men heller låse inne kraft i Norge for at industrien som bruker 50% av kraften her til lands skal få så rimelig strøm som mulig. Jeg er dypt uenig. Vi skal ha gode ordninger for industrien, og det har vi. Industrien betaler ikke el-avgift, de betaler ikke for støtte til ny fornybar energi, de betaler en lavere nettleie fordi de er store og bidrar til stabilitet i nettet, i tillegg får industrien milliardstøtte til nyinvesteringer (Hydro Karmøy) og millioninvesteringer i energieffektiviserings støtte (Finnfjord smelteverk++) og på toppen av dette får industrien direkte subsidier som kompensasjon for at strømprisen på energi i Europa går opp på grunn av CO2-kvotesystemet.
Jeg er for å støtte industrien, men industrien må støttes gjennom støtte til energieffektivisering og omstilling til nullutslippsteknologi, ikke gjennom lavest mulig strømpriser. Dette har SV vært pådrivere for  og fått flertall for på Stortinget, de siste fire årene. Det er nemlig ikke god sosialistisk politikk å ta penger fra kommunebudsjettene ved å redusere kraftinntektene og gi dem til å bedre overskuddet for bedriftseiere i Hydro, Elkem og Yara gjennom lavest mulig kraftpris.
Norge har halvparten av alt vann lagret i demninger i hele Europa. Det må vi bruke på beste – for både miljøet, for å hjelpe andre land å kvitte seg med kullkraft og atomkraft og for best mulig velferd i norske kommuner.
Energi, Innlegg, Miljø, Rettferdighet

Den norske gassbløffen

December 13, 2016
StatfjordA(Jarvin1982)

Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 12. desember 2016

I snart tjue år har norsk oljeindustri hevdet at det er viktig at Norge henter ut mest mulig gass fra norsk sokkel for å erstatte kullkraft. De har aldri klart å dokumentere påstanden. Tvert imot. Oljeindustrien sammen med Jens Stoltenberg, Høyre og FrP kastet Kjell Magne Bondeviks regjering i 2000 for å bygge Kårstø gasskraftverk i Norge, som skulle eksportere kraft til Europa «for å erstatte tysk kullkraft». I år ble kraftverket nedlagt og milliarder gikk tapt. Bedre har det ikke gått med Statkrafts gasskraftverk i Tyskland, der enda flere milliarder av fellesskapets penger forsvant.

Oljeindustrien er ute av stand til å dokumentere påstanden om at gass erstatter kull.

Dette har Aftenposten og NRK gjort en eksemplarisk jobb med å avsløre de siste ukene. Da kunne vi forvente en noe mer ydmyk oljeindustri som innrømmer at de har tatt feil. Det motsatte skjer. Norsk olje og gass, oljeindustriens bransjeorganisasjon, fortsetter å insistere på at norsk gass erstatter kull, uten å kunne dokumentere det. Å fortelle en usannhet mange ganger, gjør den ikke mer sann.

Er gass bedre enn kull? Det kan det være. Et toppmoderne gasskraftverk har om lag halvparten så høye utslipp som et gammelt kullkraftverk.

Men en rekke andre sammenligninger kommer ikke like godt ut. Gasskraftverk som kjører som balansekraft for fornybar energi er for eksempel ikke i nærheten av å være like effektive.

Moderne kullkraftverk er mer energieffektive enn gamle og om de i tillegg er koplet på et fjernvarmenett slik at overskuddsvarmen kan brukes fornuftig i stedet for å slippes rett opp i luften som damp, kan de forurense like mye som et gasskraftverk per energienhet de produserer.

I tillegg kommer faren for gasslekkasjer. Metangass er en cirka 20 ganger så kraftig klimagass som CO2. Det skal med andre ord ikke mye utslipp av gass til ved lekkasjer eller ulykker før en eventuell positiv klimaeffekt er helt borte.

Alt dette vet Norsk olje og gass. De vet også at gass per dags dato ikke har erstattet kull i Europa og etter alle solemerker ikke kommer til å gjøre det i fremtiden heller. Analyseselskapet Bloomberg New Energy Finance slår i en rapport fra 2016 fast: «Rollen gass vil spille som overgangsteknologi, virker å være overdrevet i verden utenfor USA.»

Det er det fire grunner til:

 • Energiforbruket har flatet ut, De fleste energiprodusenter planlegger for økt energiforbruk, men erfaringene fra Europa er at energiforbruket har flatet ut fordi vi bruker alle former for energi mer effektivt enn tidligere og har lav økonomisk vekst.
 • CO2-kostnadene er lave og vil forbli for lave frem til 2030. Siden gass er dyrere enn kull, må CO2-prisen være så høy at de gasskraftverkene som forurenser mindre enn kullkraftverk, tjener så mye penger på å ha lavere CO2-kostnader at de likevel utkonkurrerer kullkraft. Det er den ikke. I dag er prisen på å slippe ut CO2 4,5 euro per tonn. Den må trolig opp til 50–60 euro for tonnet for at gass til jevn kraftproduksjon skal slå kull. Det er det ingen i oljeselskapene eller andre analytikere som tror kommer til å skje innen 2030.
 • Ny fornybar energi er billigere enn gass. Både vindkraft og solkraft er i store deler av Europa billigere enn både kull- og gasskraft. Europas energibehov dekkes derfor av sol og vind, ikke av gass. Dette er fantastisk og en følge av at store fornybar-subsidier i en periode har fått produksjonen av solcellepaneler opp og prisen ned. Alle anslår at prisen kommer til å fortsette å falle både på fornybar energiproduksjon og energilagring i blant annet batterier.
 • Å erstatte kull med gass krever store infrastrukturinvesteringer for lagring og transportering av gass. Kostnaden ved slike infrastrukturinvesteringer svekker konkurransekraften til gass ytterligere. I tillegg vil aktører i EU neppe ønske å foreta slike investeringer når EUs mål er å ha en fullstendig fossilfri elektrisitetsproduksjon innen 2050.

Hvis Norsk olje og gass skal ha troverdighet som bransjeorganisasjon, må de snart dokumentere påstanden om at gass har erstattet kull i den europeiske energimiksen eller forklare hvordan i all verden de mener det skal komme til å skje i fremtiden. Hvis de ikke er i stand til det, må de heller være så ærlige å innrømme at de først og fremst er opptatt av å hente ut så mye gass som mulig for å tjene mest mulig penger.

Det er en ærlig sak, men bra for menneskeheten og for å stoppe de farlige klimaendringene er det virkelig ikke.

Bare nullutslipp er godt nok. Gass er ikke i nærheten.

Innlegg

Oljekrakket er her

October 21, 2016

11. januar i år hadde jeg dette innlegget på trykk i Stavanger Aftenblad.  

Da Norge måtte omstille seg fra seilskutetiden, nektet mange å ta behovet for omstilling inn over seg. Det førte til økonomisk krise, bankkriser, konkurser og arbeidsløshet.

I år har oljeprisen vært nede i 32 dollar fatet. Ikke siden 2004 har den vært like lav.

Det er opplagt at dette kommer til å ha større konsekvenser for arbeidsløsheten enn regjeringen har forventet. Vi er rammet av norsk syke. Ikke hollandsk syke, der høy oljepengebruk brukt til utvidelse av velferdsordninger fortrengte konkurranseutsatt industri. Men norsk syke, der vi de siste 20 årene har tillatt oljenæringen å ta en stadig større andel av investeringene og brutto nasjonalprodukt i Norge, på bekostning av utvikling i øvrige næringer.

Ikke lenger lønnsomt

I 2014 sto oljenæringen for 27 prosent av norsk verdiskaping. Vi er et typisk ensidig råvareland. Oljesektoren har vært vår fremste sektor for teknologisk utvikling, men det har samtidig fortrengt investeringer og innovasjon i andre næringer og gjort oss utrolig sårbare for krakket som måtte komme.

Med en oljepris på 32 dollar er det bare, om noen, Johan Sverdrup som er lønnsom av større utbygginger. Olje— og energiministeren nekter å svare Stortinget på hvor mye penger staten taper på at Goliat-utbyggingen er fordyret og forsinket. Feltet er avhengig av oljepriser på anslagsvis 100 dollar fatet for å være lønnsom.

Fire feil fra Tord Lien

Vil oljeprisene gå opp igjen? Olje- og energiminister Tord Lien tror det. Jeg tror han tar feil. Det er det fire grunner til:

 • Klimaavtalen i Paris, der alle land erkjenner at klimapolitikken må skjerpes, er det sterkeste politiske signalet verden har sendt til fossil- og fornybarindustrien til nå. Så og si alle land i verden har gitt seg selv beskjed om å reise hjem og skjerpe klimapolitikken.
 • Vindkraft og solkraft har opplevd drastisk prisfall. Kostnadene for solkraft har falt med 75prosent de siste 6 år i USA ved at teknologien er tatt i bruk i stor skala. Dyr olje og gass er ikke konkurransedyktig.
 • Unntaket er innenfor transport der el-biler fortsatt er dyrere enn fossilbiler. Slik kommer det ikke til å fortsette. Batterimarkedet har opplevd 50 prosent prisfall siste år og forventninger om opptil 30 prosent i årene som kommer. Transportsektoren går en fremtid i møte uten oljeavhengighet.
 • Når USA har slått seg opp som produsent av billig olje og kiver med Saudi-Arabia og Russland om å være verdens største oljeprodusent, er resultatet lave oljepriser. Med det historiske vedtaket i kongressen før nyttår om å tillate oljeeksport, kommer den amerikanske oljen på det internasjonale markedet for første gang på 40 år.

Forstår ikke alvoret

Den gangen Jens Stoltenberg var næringsminister ga han uttrykk for følgende: Norge må pumpe opp oljen mens den ennå er noe verdt. Den strategien har Norge forfulgt de siste to tiårene. Det er mulig Saudi-Arabia nå gjør det samme. Samtidig er jeg overbevist om at oljen fra USA vil fortsette å være billigolje. Bare 3–5 prosent av oljen i skiferlagene hentes ut.

I Norge har vi klart å øke utvinningsgraden kraftig. Jeg har ingen tro på at teknologiutviklingen i USA kommer til å være dårligere.

Alt dette tilsier at nedturen kommer til å fortsette. Vi så det gjennom hele fjoråret. Det mest dramatiske utslaget kom før nyttår, da samtlige i Statoil fikk tilbud om å søke sluttpakke. Oppsigelser og arbeidsløshet er tragisk for alle som rammes. Det er enda mer tragisk at regjeringen snakker ned alvoret i krisen og omtaler nedturen som en krise bare i noen deler av landet. Regjeringen forstår ikke alvoret for hele Norge. Det er sterkt urovekkende.

Norge mot strømmen

Som nasjon bør alt vi gjør være å rettet inn mot å gjennomføre det grønne skiftet i Norge.

Vi må gjøre det dyrere å forurense og drive frem teknologiutviklingen ved å ta den i bruk, slik Tyskland har skjenket menneskeheten en gave ved å drive frem billigere solkraft.

I årets statsbudsjett burde regjeringen ha satset på, industriomstilling, utfasing av fossil energi, fornybarforskning, satsing på karbonfangst- og lagring, kollektiv og sykkel og havvindmøller. Regjeringen gjør det motsatte, med skattekutt og nye forskningspenger til olje­næringen, økt el-avgift og kutt i Statkrafts 90 milliarder-investering i offshore vind.

Steinalder-parallellen

«Steinalderen tok ikke slutt på grunn av mangel på stein», sa Ahmed Zaki Yamani, den gamle oljeministeren i Saudi-Arabia. Seilskutetiden i Norge tok heller ikke slutt på grunn av mangel på vind. Olje­alderen kommer heller ikke til å slutte av mangel på olje.

Jeg tror det er over – jeg tror det er over for ny dyr norsk olje og gass.

Problemet er at vi har en regjering som fornekter krisen og unnlater å lede oss ut av den.

Miljø

Villaksens velsignelse

February 9, 2016

På Villakskonferansen i Alta, 9. februar holdt jeg denne lille appellen.

Kongen, sametingspresidenten og alle dere andre.

Lukk øynene og tenk deg om:

Har du noen gang følt naturens velsignelse?

Har du løpt barføtt i furuskogen og kjent hvordan barnåldekket gir deg den lille ekstra spretten. Har du gått i badstu og badet i kalde nordnorske fjorder med bare midnattsolen mellom deg og nordpolen.

Har du stått ved et vann eller i en elv og ventet tålmodig, tålmodig på at fisken skal bite på.

Da har du følt naturens velsignelse.

Men naturen er truet.

Min oldefar vokste opp i et hjem der der foreldrene drev hotell for Lakselorder som fisket i Vosso, før han dro for å bli vannkraftutbygger. Min bestefar ble selv aktiv laksefisker i samme elven til det ble lite laks.

Siden han fisket sin siste laks er villaksbestanden mer enn halvert.

Laksen er Norges Panda sa Dag O Hessen tidligere i dag – Men da må jo alarmen gå når Norges panda er truet!

I dag har vi fått dokumentert hvordan oppdrettsnæringens lakselus gjør betydelige innhogg i villaksbestanden, vi har fått dokumentert hvordan rømming utvanner villaksens arveegenskaper.

Da skulle du tro at alle var enige om:

Krav om merking av all oppdrettslaks, både fettfinne og produksjonssted, sånn at det blir lett å skille ute rømt oppdrettslaks og myndighetene umiddelbart kan plassere ansvaret og bøtelegge mijøkriminaliteten.

Det SV-forslaget var det bare Miljøpartiet som støttet (ikke Venstre, ikke Høyre).

Det samme gjaldt forslag om å pålegge næringen å øke forskningsinnsatsen for å forske frem en bærekraftig næring og økt forskning på hvilke konsekvenser oppdretten og kloakken fra oppdretten har for kysten og kystmiljøet.

SV ville straffe konsesjonshaverne hardere for dårlig dyrevelferd og rømming.

Det er jo akkurat når oppdrettsnæringen slår alle salgsrekorder at det burde være mulig å få på plass de viktigste grepene for å sikre at oppdrettsnæringen ikke tar livet av andre deler av naturen. Hvis ikke i dag – når da?

Jeg synes oppdrettsnæringen har sluppet for billig.

Fiskeriminister Per Sandberg har i Stortinget vært med på å sikre næringen økte konsesjoner selv om lakselusen tar livet av inntil 10% av laksen. Og lakseslusen fra anlegg tillattes å ta livet av 29,9% av villaksen før det får konsekvensen for konsesjonshaverne.

SV ville sette grensen for kutt i konsesjoner på 10% i stedet for på 30%. De andre var enige med regjeringen.

Naturen ødelegges ikke ved ett slag – den ødelegges bit for bit.

 

Jeg var på sommerferie i Lofoten da jeg var liten:

Siden den gangen er lomvibestanden ned 98%.

Fuglefjell som tidligere var full av krykkje – står nesten tomme.

Og Villaksen er ned. Da hjelper det ikke akkurat at Regjeringen tillater å dumpe kobberholdig gruveavfall ved inngangsdøren til våre laksefjorder – i Repparfjorden i nabokommunen.

Da hjelper det ikke akkurat å dumpe gruveavfall og drepe fjordbunnen i minst 50 år i Førdefjorden der ungdommene i Natur og Ungdom tar imot bøter for flere hundre tusen kroner. Siden vi er så mange her i dag vil jeg oppfordre alle til å gi en skjerv til Natur og ungdom sin innsats for å ta vare på naturen, og laksefjordene. Jeg er sikker på at de ville satt pris på en hilsen fra Kongen også;)

Naturen ødelegges bit for bit.

Sånn kan det ikke fortsette – Det er derfor vi er her i dag og derfor vi her er viktige.

Hvis jeg får det som jeg vil, skal jeg ta min datter med for å bade i midnattssol i kalde fjorder, hvis de ikke er full av gruveavfall  – og ta henne med på laksefiske der min bestefare fisket, hvis ikke laksen er vekk: Man da trenger vi at alle de som sitter i Kongen sitt råd ikke bare lytter, men faktisk handler etter det folk her i salen sier, sånn at vi alle om 10 – 50 – 100 år kan stå i en elv – og oppleve naturens velsignelse.

Barn, unge og kunnskap, Kommunene, Livet, Oslo

Minnestund for Berge Furre

January 15, 2016

Her er den lille talen jeg holdt i minnestunden etter Berge Furres begravelse. Prestens tale var så knakende god at jeg ble glad og inspirert av Berge Furres fantastiske historier.

Jeg vil vise hva ruralsosialisten og oslogutten Berge Furre fikk til for norske kommuner gjennom å fortelle om befolkningsstatistikken for Finnøy kmmune som Berge kom fra.
Dvs han ble født i Sjenarøy som fikk kommunestatus i 1868 , men den ble del av Finnøy kommune ved kommunnesammenslåingen i 1965.

Jeg ble kjent med statistikken dengang jeg var leder av kommunalkommiteen og besøkte alle de 430 kommunene vi da hadde også Finnøy!
Befolkningen stupte på Finnøy etter kmmunesammenslåingen fra ca. 2800 og nådde 2450 i 1975, men da slo Berge til på Stortinget!
Jamstillingsvedtaket eller opptrappingsvedtaket som Berge sto bak, og som innebar en opptrapping av bøndenes inntekt til industriarbeidernivå, ble fattet av stortinget 1. Desember 1975.
Umiddelbart etter begynte befolkningen å stige! Skal vi tro befolkningsstatistikken utløste klubbingen av vedtaket i stortinget at alle fertile umiddelbart gikk for å lage unger. Politiske vedtak skaper trygghet og fremtidstro. Trygghet og fremtidstro skaper unger.
Befolkningen steg raskr opp igjen til 2900 og holdt seg der.
Vet dere når det begynte å gå ned igjen? Etter 2001 de Erna Solberg tok over som kommunalminister, sørget for elendig kommuneøkonomi og 0 nyansettelser i kommunene. For enda viktigere for bosetning i distriktene enn landbrukspolitikken er faktisk kommunelkomomien.
Det fortsatte nedover fremover helt frem 2006 da Finnøy bestemte seg for å bygge tunell til Rennesøy. Ikke det året tunnellen ble bygget, men da den ble vedtatt. Politske vedtak skaper trygghet og fremtidstro. Trygghet og fremtidstro skaper unger.
For politiske vedtak er viktige. Det visste Berge. Ingenting skjer tilfeldig. Derfor verden trenger flere sosialister.
Og Derfor skal jeg avslutte med et lite dikt som kunne vært laget av Finnøyfolket:
Skal fleire bu på øy av fjell,
Treng du
Berge Furre eller tunell!
Distriktsnorge savner ruralsosialisten Berge Furre og vi i Oslo SV og.
Livet, Rettferdighet, Verden

Minnestund for Bilal Hammoud

December 21, 2015

12. november ble libaneseren, nordmannen og naboen min Bilal Hammoud drept.

Jeg bor 550 meter fra San Remo der Bilal brukte mesteparten av sin våkne tid i livet.

Hva er et liv? For meg er det beste med et liv hva man kan være for andre.

Jeg kjente ikke Bilal – men ut fra alt jeg har sett og hørt om det som er sagt om ham etter han ble drept – ser jeg at han betydde mer for andre enn hva han kanskje selv forestilte seg.  Betydde mer for naboer, for  familie, for kunder, for venner.

Bilal Hammoud ble drept i terrorangrep.

Det er lett å tro at terror er meningsløs – det er den sjelden. Terroren denne gangen – var IS sitt angrep på Hizbollah og deres alliertes områder i Beirut – fordi Hizbollah kjemper mot IS i Syria. Evig gjengjeldelse er en del av krigens logikk.

Det som føles meningsløst er at mennesker man er glad i blir drept av bomber.

Det som føles urettferdig er at mennesker blir ofre i en krig de ikke selv har et ansvar for. @

Dette er en del av krigens ondskap.

Derfor er drapet på Bilal Hammoud også påminnelse om at vi alle kan bli utsatt for terror, og betydningen av vi som mennesker står opp for fred og mot urett alle steder der den skjer. Vi er alle mennesker – vi er alle like mye verdt.

Jeg fikk selv min stefar, Tore drept for 3 år siden i terrorangrep, på In Amenas i Algerie. Det var forferdelig fra terroren startet til beskjeden om at han var drept kom. Deretter var det bare trist. Jeg gråter lettere i dag. Jeg kjenner oftere savn.

Det som gjorde sorgen lettere for oss i familie var fortellingene fra alle menneskene han betydde noe for. Alle som fortalte historer, beskrev smilet, alle som delte sorgen og viste oss at han vi var så glad i og stolte av var så uendelig mye mer, for så mange flere enn det vi kunne vite. Vi kunne dele våre minner – og få del i andres minner. Vi kunne dele sorgen og da ble den litt lettere å bære – sammen.

For det er inderlig lett å la seg overmanne av hat, mot alle som kunne gjort noe, som burde gjort noe for å hindre drapet og alle som sto bak. Det er så lett å la seg spise opp av hat slik at det ikke blir plass til alle de vakre minnene om tiden vi er så takknemlige for at vi fikk sammen. Minnene som gjør at vi kan bæres videre i livet av det gode.

Derfor er det fint å samles i dag og lytte til hverandre. Og dere som sørger, kan gi andre del i sorgen og dele med de som ikke er her, så Bilals barn som vokser opp får vite hvem faren var for andre og gjøre det til sin historie om sin far.

Hvem er nordmenn har Bilals bror spurt? Sannheten er at ulike mennesker og ulike politikere vil gi deg ulike svar: Mitt svar er: Alle som har norsk pass eller alle som føler seg som nordmenn er nordmenn som nordmenn flest. Min far, Stig Holmås, har krevet det dikt om hvordan vi skaper et godt samfunn – det heter Folk flest

Folk flest

Folk flest

er bra folk.

De smiler og hilser og oppfører seg

stort sett fint mot hverandre.

Dette

er et godt utganspunkt.

Bilal var en av oss – en av folk flest – som smiler og hilser oppfører seg stort sett fint mot hverandre.

Nå er vi et fattigere land fordi vi har mistet en av dem som smilte og hilste.

Jeg lyser fred over Libaneseren, nordmannen og naboen Bilal Hammouds minne.

Energi, Innlegg, Miljø, Næring, Verden

På tide med oljekutt

December 21, 2015

Jeg hadde dette innlegget på trykk i Klassekampen 19. desember 2015.

Bjørgulv Braanen argumenterer i sin leder i Klassekampen 17. desember mot å kutte i den norske oljeproduksjonen. Det er et argument for klimaendringer.

I følge FNs klimapanel inneholder de påviste reservene av fossil energi i verden fem til ni ganger så mye CO2 som det vi kan tillate å slippe ut om vi skal hindre mer enn to grader oppvarming. Nå har verdens ledere skjerpet ambisjonene. Vi skal hindre mer enn 1,5 graders oppvarming.

Spørsmålet er hvilke fossile ressurser som skal bli liggende for å nå klimamålene. I hvert fall ikke de norske, mener Braanen.

Argumentet er at det er forbruket, ikke produksjonen, av fossil energi som må kuttes.

Men om vi lar oljepumpene gå helt til verden ikke føler behov for fossil energi, så hindrer vi ikke de menneskeskapte klimaendringene. Braanen mener at om Norge kutter i sin fossile energiproduksjon, så vil andre land bare øke sin. Forskningsrapporter fra blant annet SSB betviler dette.  Og til syvende og sist er klimakampen også et spørsmål om fordeling.

Den rike delen av verden har bidratt med omtrent to tredeler av klimagassene som er sluppet ut i atmosfæren siden den industrielle revolusjonen. Tidligere tiders energibruk har dannet grunnlaget for veksten i rike land. Hvem skal få lov til å slippe ut CO2 i framtiden? Hvem skal få tjene enda mer penger på fossil energi? Er det rike land som Norge? Få fattige land vil mene det. Da blir det mindre igjen av karbonbudsjettet til dem. Og bryter vi karbonbudsjettet, så bryter vi klimamålene vi har satt oss.

Derfor må Norge så raskt som mulig styre mot null utslipp. Fortsatt leting etter olje og gass, betyr det motsatte. Det er riktig som Braanen sier at verden også i framtiden vil føle behov for olje og gass. Slik vil det være helt til vi bestemmer oss for et virkelig grønt skift. Teknologikompetansen vi har bygd opp i oljealderen må nå ta oss inn i nullutslippssamfunnet.

Beskjeden fra Paris er at alle land må gå hjem og gjøre det de kan for å kutte sine bidrag til klimautslipp. Norges største bidrag er oljeproduksjonen vår.

Foto: Jarle Vines (1982)

Innlegg, Rettferdighet, Verden

Heia Tunisia!

December 15, 2015
IMG_8620

Torsdag 10. desember fikk Dialogkvartetten fra Tunisia Nobels fredspris etter å ha blitt nominert av meg og Åsmund Aukrust, godt hjulpet av Ingrid Aune og Idunn Myklebust med å skrive anbefalingen.

Her er kronikken jeg og Åsmund skrev og fikk på trykk, her er oppslaget om å heie på Tunisia og her er appellen jeg holdt på fakkeltoget den 10. desember foran nordmenn og tunisisk-europeere. Fantastisk moro!

Heia Tunisia!

Hallo venner av fred og demokrati

Hallo venner av at folk skal få styre sin egen fremtid

Hallo venner av Tunisia

 

Aldri har jeg vært så ydmyk som da jeg fikk beskjeden om at Dialogkvartetten hadde vunnet fredsprisen

Aldri har jeg vært så stolt som da de mottok prisen i dag.

Aldri har jeg følt at en fredspris – har så mange bak seg som fortjener å få prisen.

 

Det vakreste ved Norge springer ut at den samme kjernen som det vakreste ved Tunisia.

 

Når folk spør meg om hva som er det vakreste med Norge – Ikke Bryggen i Bergen eller midnattsolen sett fra Lofotveggens nordside, det er ikke Hardangerfjorden eller utsikten fra Holmenkollen.

Det er at vi er et land som ennå har relativt små forskjeller.

Jeg vil lese et dikt av min far Stig Holmås om hvorfor:

Det heter:

Dikt til mine barn

Jeg etterlater mine barn dette diktet

For at de skal lære å elske vindene, havet,

Den søte lukten av stor kjærlighet, –

og fagforeningene.

Uten dem hadde vi ingenting.

 

Den sultne ser ikke det vakre.

Den trette orker ikke elske.

 

Jeg etterlater mine barn dette diktet

For at de skal lære å elske vindene, havet,

Den søte lukten av stor kjærlighet, –

og fagforeningene.

Uten dem hadde vi ingenting.

Det vakreste med Norge springer ut av at fagforeninger har kjempet for at arbeidsfolk skal ha sin rimelige andel av verdiene som skapes og at arbeidsgiverne har samarbeidet om det mot å få fred.

Sammen med det blomstrende organisasjonslivet som samler oss som folk og lar oss sette inn kreftene der vi selv føler vi kan bidra.

Det vakreste med Tunisia springer ut av det samme. I Jasminrevolusjonen. Samarbeidet mellom folk og folket sine organisasjoner. Fagbevegelse og arbeidsgivere, menneskerettighetsaktivister og advokater – som med folkelig støtte loste Tunisias politikere gjennom det vanskelige farvannet det er å få forankre en grunnlov i det folkelige dyp uten å havarere i forsøket.

Men de lyktes, som våre organisasjoner har lyktes i Norge

Samtidig har jeg en uro for fremtiden:

Når bombene faller er det vanskelig å huske de steder der det kan øynes håp.

I skyggen av kamerastativene som tar bilder av en verden som brenner er det vanskelig å få øye på folkene som kjemper hver eneste dag for å beholde og forbedre demokratiet der de bor.

For:

Hvis du skal bekjempe IS og brutale diktatorer i Midøsten skal du støtte Tunisia

Heller enn å bombe IS i Syria – burde verden bruke kreftene på å støtte jobbskaping og reformer for å fordype det Tunisiske demokrati.

Heller enn å bombe IS burde pengene brukes til å hjelpe Tunisia forebygge terrorangrep.

Heller enn å bombe – burde pengene investeres i fremtiden til det Tunisiske folk.

Hvis du skal bekjempe diktaturene i Midøsten – skal vi støtte det Tunisiske folket i å skape det fremste arabiske demokratiet. Ingenting er mer torn i øyet på kongene i Saudiarabia og Juntaen i Egypt enn et selvsikkert og stolt arabisk demokrati i Tunisia bare noen timer unna.

 

For ingenting er farligere for diktatorer enn kneblet og kuet befolkning  – med håp!

Innlegg

Selge

June 14, 2015

Min far, Stig Holmås, har skrevet et dikt som sto på trykk i Klassekampen 13. juni.

Jeg leser det opp 15. juni, på jernbanearbeidernes kraftmarkering mot konkurranseutsettingen av alle som jobber med jernbanen og mot parteringen av NSB.

SELGE

Dikt av Stig Holmås

 

Selge,

selge,

selge.

Selg togene.

Selg dem når de bukter seg over vidden

som lysende åmer i natten.

Selg rallarenes slit.

Selg svetten når de minte seg frem gjennom gneis og granitt.

Selg skytebasenes rop.

Selg røyken fra jernbaneanleggenes smier.

Selg eimen av glødende jern i essen.

Selg sangen fra skinnegangen.

Selge,

selge,

selge.

Selg fjellet.

Selg heiloens klaging over torvmyrer og heier.

Selg fossekallens lek i bekkebruset.

Selg fjellvåkens jamrende skrik langs jøkelens vegg.

Selg duftene fra røsslyng og geitrams.

Selge,

selge,

selge.

Selg skogene.

Selg lyset i bjerkestammene.

Selg viljen i de krokete furuene.

Selg mykheten i det brune barnålsteppet mellom gamle graner.

Selg det hvite i hvitveisen og det gule i smørblomsten.

Selg fuglesangen en vårmorgen når tåken letter.

Selg lavskrikens lydløshet når den seiler mellom stammene.

Selg vandrefalkens svimlende stup fra store høyder.

Selg rugdetrekket

og hubroens rop i natten.

Hoo-å.

Hoo-å.

Selg løvtrærnes brennende høstfarger.

Selg gaupesporene i snøen.

Selge,

selge,

selge.

Selg havet.

Selg sildestimenes sølvblink.

Selg skreiens vandringer mot gyteplassen.

Selg svartbakens hese skrik

og ternenes lette, fjærende flukt.

Selg sønnavinden.

Selg brenningenes brusende torden

og synet av skummende sjøsprøyt over blankskurte skjær.

Selg solnedgangene.

Selg stjernehimmelen.

Selg nordlyset i vinternatten.

Selg de fjerne fyrtårnenes lysstråler som sveiper gjennom mørket.

Selge,

selge,

selge.

Selg de gamles ro.

Selg bestefars pust i lenestolen.

Selg bestemors haltende gange.

Selg oldemors stillhet.

Selg hviledagen.

Selg freden som senker seg

når arbeidsuken er over.

Selg den på søndag.

Selge,

selge,

selge.

Selg sjelen vår.

Selg hele dritten.

 

Innlegg

Viktig å forstå – flere må sykle og gå

April 27, 2015

Dersom et skattefradrag kan få mange flere mennesker til å gå eller sykle til jobb, kunne det ført til en viktig forbedring av luften i Norges mange byer, bedre plass på bussene, færre biler i gatene og et sprekere Norge.

Selv i Norge, verdens beste land å bo i, har vi samfunnsproblemer. Ett alvorlig samfunnsproblem er giftig byluft. Byluften dreper omlag 1500 folk hvert eneste år og påfører ekstra helseplager til hundretusener av andre mennesker med andre sykdommer som astma, kronisk hoste, bronkitt, kols og hjerte- og karsykdommer.

Den forurensede luften påfører barn luftveislidelser. Derfor er det ikke rart at Oslo kommune ber barnehager holde barna inne i de verste tvinger dem til å være inne.

Det er større sjanse for å få kols som voksen, hvis du har astma som barn, enn om du røyker.

Tygg litt på den og se om du ikke er villig til å gjøre litt mer for å forbedre byluften.

Et annet alvorlig samfunnsproblem er at veldig mange av oss sitter mer og mer i ro og blir i dårligere og dårligere form. Helsedirektoratet mener at 30 minutters fysisk aktivitet om dagen halverer sjansen for hjerte- og karsykdommer. Utgifter  Hva hadde ikke samfunnet spart og hvor mange liv hadde ikke blitt bedre dersom flere hadde latt bilen stå og gått litt eller syklet til jobben i stedet.

Det finnes ikke ett enkeltforslag som kan sikre både trygg luft og god folkehelse, men vi må våge tenke nytt når problemene vi har er alvorlige. Jeg og SVs stortingsgruppe har derfor foreslått å utrede et skattefradrag på sykkel og gange, fordi jeg tror det kan være ett av flere bidrag for å gjøre noe med disse samfunnsproblemene.

Det er to ting som gjør at flere tør sykle:  1. Godt tilrettelagte trygge sykkelveier og 2. Nok syklister. At så få sykler gjør det rett og slett farligere for de som sykler. En gang i måneden sykler derfor folk fra initiativet “Critical mass” rundt i Oslo for å vise at når nok folk sykler, så blir bilene nødt for å ta hensyn. Alt som kan gjøres for å få folk opp på sykkelen og ut i gaten ett skritt i retning av å gjøre Oslo og andre byer om til sykkelbyer.

Det viktigste grepet for å få flere folk til å sykle, er gode trygge gang og sykkelveier.

Derfor er det et problem at samferdselsministeren har bestemt seg for å være motorveiminister til hverdags og sykkelveiminister bare når han skal pynte seg til fest. Folk fra regjeringspartiene fnyser av skattefradrag for å sykle til jobb, og sier at det viktigste er å bygge sykkelveier. De samme partiene legger fram statsbudsjetter som foreslår kutt i bevilgningene til de samme sykkelveiene “fordi det er så dyrt å bygge sykkelveier”. Det er derimot aldri for dyrt å bygge motorveier.

Sannheten er at med dagens fart i byggingen av sykkelveier, vil det ta mer enn 40 år å få bygget nok til å doble sykkelandelen, i følge Forbrukerrådet. Samtidig sier samferdselsbyråd i Oslo Guri Melby at det tar flere år å omregulere gateparkeringer til sykkelveier. Da er det verdt å stille spørsmålet om vi skal vente på perfekte sykkelveier, eller om vi skal gjøre flere ting for å få flere til å gå og sykle med en gang.

Jeg har foreslått et skattefradrag på 40 kr per km du går eller sykler til jobb opp til maksimum netto fradrag på 1850 kroner. Det blir om lag 165 km gange eller sykling i året. Det finnes forskjellige modeller og alternativer som bør utredes, for eksempel hvordan man skal premiere dem som går et stykke og deretter hopper på kollektivtransport. Målet er uansett klart: At flest mulig skal la bilen stå og flest mulig sykle og gå.

Jeg ser at noen har kalt et skattefradrag høl i hode. Tenk på følgende. I dag brukes skattssystemet for å støtte noen av de tingene vi synes folk bør gjøre mer av. Kjøper du aviser,  betaler du ikke moms. Ikke om du tar lappen heller. Har du stort nok hus til å leie ut en del, er det skattefritt, og du får fulle rentefradrag for lånet. Mesteparten av folks sin arbeidsgiverbetalte mobilregning er skattefri. Trikken og toget betaler ikke el-avgft for strømmen og vi betaler 8 prosent i stedet for 25 prosent moms på kollektivtrafikk. Jeg kunne fortsatt. Skattesystemet er et sammensurium av ulike ordninger som er kommet til når noen har ment at noe var viktig å støtte. SV har for eksempet landsmøtevedtak på at El-sykkel skal bli momsfri og at det skal være skattefritak for arbeidsgiverbetalt støtte til kollektivtransport.

Noen har ment at et skattefradrag for å gå og sykle til jobb er urettferdig overfor alle dem som ikke har muligheten fordi de har lang pendlevei, kronglete levering av barn eller har helseutfordringer. Men sannheten er at dersom flere går og sykler så nyter vi alle godt av det, også dem som fremdeles må være bilister. For hvert menneske som lar bilen stå, blir byluften bedre, det blir mindre køer og bedre plass på veiene, samfunnets helseutgifter og sykepengeutgifter blir lavere og utgiftene til stadig større motorveier overflødige.

Så når noen mener at forslaget til skattefradrag for gange er og sykkel til jobb er dyrt, så vil jeg minne om at det er mye dyrere å bygge stadig flere motorveier og behandle stadig flere mennesker for helseplager på grunn av giftig byluft og manglende fysisk aktivitet. Tre av statens egne fagetater, Statens Vegvesen, Helsedirektoratet og Miljødirektoratet har slått fast at en gjennomsnittlig jobbsykkeltur gir en samfunnsgevinst på 100 kroner. De fleste økonomer vil mene at et godt skattesystem bør prøve å ta opp i seg slike store samfunnsgevinster.
Til slutt innvender andre at systemet blir vanskelig å kontrollere, eller motsatt, at man må overvåkes for å kunne dokumentere at man faktisk sykler.

Dersom en skattefradrags- ordning ikke lar seg gjennomføres av personvernhensyn, så er jeg den første til å mene at den ikke skal gjennomføres.

Men med tanke på de store utfordringer vi som samfunn står overfor, syns jeg det er merkelig at folk konkluderer på forhånd. Det er nettopp slike aspekter en utredning av et skattefradrag kan belyse. I mellomtiden kan du lese Erik Newth sin interessante blogg som også inneholder konkrete forslag til hvordan man kunne registrere sitt skattefradrag.

Innlegg

Alle fortjener et godt smil

March 15, 2015

Hva gjør du hvis bankkontoen er tom og du mangler en fortann?

Her er innlegget jeg har på trykk i Bergens Tidende i dag om behovet for gratis tannhelse.

Sist valgkamp møtte jeg en gammel bekjent på en debatt jeg var invitert til å delta på. Han er alltid blid og sterkt politisk engasjert, og han dukker opp hver eneste valgkamp når jeg står i valgboden. Det var først da han lo at jeg la merke til alle tennene han nå manglet i munnen.

Hvorfor godtar vi at folk som har vondt i tennene, eller mangler tenner, nektes nødvendig helsebehandling bare fordi de ikke har råd? Er det bare fordi det alltid har vært sånn?

Alle fortjener et godt smil. Det skjærer meg i hjertet når jeg oppdager at folk mangler tenner. Først når du står der og ikke har råd til å fikse tenne dine kan du virkelig ta inn over deg hvor ille det er med det største hullet i velferdsstaten. Tenk tilbake på forrige gang du var på jobbintervju. Du vet at det er viktig å gjøre et godt førsteinntrykk. I en slik situasjon er det mildt sagt utfordrende å mangle en fortann.

65 prosent av dem som gikk til tannlegen i 2013 hadde heldigvis tannlegeutgifter under 2000 kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. For 5,5 prosent kostet tannlegebesøket derimot mer enn 10.000 kroner. En slik regning merkes, særlig hvis du ikke har god råd.

De fleste av oss har hørt historier om høye tannlegeregninger. Forfatteren Cesilie Holck trynte på dansegulvet, knakk fortennene og måtte ut med rundt 60.000 kroner. Heldigvis fikk hun hjelp av forfatterkollegaer. En kompis i utelivs- og musikkbransjen hadde kreative venner som gikk sammen om støttekonsert for å finansiere ny tann under overskriften: Raymond Aid. Et halvt år seinere kom invitasjonen til visning av gulltannen på Logen bar. Den skinner fint den dag i dag.

Det er gratis å gå til tannlegen frem til du fyller 18 år, og deretter betaler man kun 25 prosent av fullpris frem til man fyller 20 år. Deretter må man selv betale hele regningen, og i denne overgangen dropper mange unge å gå til tannlegen nettopp i sine unge voksne år. Det kan bli dyrt på sikt.

Når statistikken forteller oss at hver fjerde nordmann ikke har vært hos tannlegen det siste året, så er ikke det nødvendigvis godt nytt for tannhelsen.

Asbjørn Olsen jobbet til sjøs uten tannlege. Da han skulle rydde opp, med nye tenner og broer, kom det på 180 000 kroner, fortalte han BT.

Grunnlaget for god tannhelse legges i barndommen. 90 prosent av femåringene på beste vestkant i Oslo har null hull, mens tilsvarende tall for ungene i bydel Gamle Oslo er 60 prosent, ifølge Folkehelseinstituttet.

God tannhelse følger klassebakgrunnen til folk, og klasseforskjeller går i arv. Når vi vet at ungene fra de fattigste familiene har økt sannsynlighet for å få de høyeste tannlegeregningene som voksne, så er det ikke akseptabelt at velferdsstaten vender dem ryggen.

Det er på tide å gjøre tennene til en del av kroppen. Dersom du på fjelltur en skoddefylt dag på vei ned fra Ulriken faller og brekker både armen og tannen, så betaler fellesskapet for å fikse armbruddet, mens tannen må du betale 100 prosent selv. Det henger ikke på greip. Dette må det gjøres noe med. Jeg er ikke alene om å mene dette. Med meg har jeg i hvert fall 82.611 mennesker som slutter seg til kampanjen «Gratis tannhelse – tannhelsen inn i folketrygden» på Facebook. De er flere enn antallet medlemmer i noe norsk parti.

Flere vil hevde at dette høres ut som et dyrt forslag. Poenget er at vi allerede bruker massevis av penger på tannhelse. Hvert år betaler vi ca. 15,5 milliarder kroner for tannhelsetjenester, 12 milliarder som egenbetaling. Spørsmålet er ikke om tannlege er dyrt eller ikke, men hvordan vi skal organisere betalingen. Hvorfor ikke finansiere tannhelsetjenesten i fellesskap gjennom skatt, slik vi gjør med all annen helsehjelp?

Offentlig finansiert tannhelse vil sikre at alle får behandlingen de trenger, når de trenger den og uavhengig av om de har pengene på konto akkurat der og da. For det er ikke alltid så lett å planlegge når man trenger tannlegen. Kanskje setter den akutte tannpinen inn i det du står og skal kjøpe julegaver til ungene. Eller samtidig med at årsavgiften på bilen skal betales. Eller akkurat i det du har kjøpt deg ny leilighet.

Jeg kan komme på flere skatter jeg er villig til å øke for å finansiere gratis tannhelse: Økt toppskatt på de høyeste inntektene eller moms for bankene. Jeg tenker nordmenn flest er villige til å betale litt mer skatt for å slippe store uhåndterlige tannlegeregninger når det passer som dårligst. Prislappen? Drøyt ti milliarder kroner, ifølge regjeringen.

Noen vil alltid mene at dersom en velferdstjeneste blir gratis og mer tilgjengelig, vil det føre til overforbruk. Det kan det være noe i. For eksempel kan man lese at antallet som tar MR-undersøkelser varierer sterkt mellom by og land.

Flere vil kanskje gå til tannlegen om det blir billigere. Det er en bra utvikling for alle dem som ikke har råd i dag. Likevel sliter jeg med å se for meg et voldsomt overforbruk.

Folk kommer neppe til å stå i kø utenfor tannlegekontorene for å borre mer enn nødvendig, bare fordi det blir gratis.

Så hva gjør du om du mangler både fortann og de 40 000 kronene det fort koster å få en ny?

En kompis i utelivs- og musikkbransjen hadde kreative venner som gikk sammen om støttekonsert for å finansiere ny tann under overskriften: Raymond Aid. Et halvt år seinere kom invitasjonen til visning av gulltannen på Logen bar. Den skinner fint den dag i dag.

Jeg stemmer for «null hull i velferdsstaten» og for et samfunn der nødvendig helsehjelp ikke må baseres på støtte­konserter.

Alle fortjener et godt smil.